Bibelen (1891)/Juleevangeliet

Juleevangeliet
av Evangelisten Lukas
[1010] 
M
EN det begav sig i de Dage, at en Befaling udgik fra Keiser Augustus, at al Verden skulde indskrives i Mandtal.

2 Denne første Indskrivning skede, da Kvirinius var Landsherre i Syrien.
3 Og Alle gik for at lade sig indskrive, hver i sin egen Stad.
4 Men ogsaa Josef gik op fra Galilæa, fra Staden Nazaret, til Judæa, til Davids Stad, som kaldes Betlehem, fordi han var af Davids Hus og Slægt,
5 for at lade sig indskrive med Maria, sin trolovede Hustru, som var frugtsommelig.
6 Men det skede, da de vare der, blev Tiden fuldkommet, at hun skulde føde.
7 Og hun fødte sin Søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en Krybbe; thi de havde ikke Rum i Herberget.
8 Og der var Hyrder i den samme Egn, som vare ude paa Marken og holdt Nattevagt over sin Hjord.
9 Og se, Herrens Engel stod for dem, og Herrens Klarhed skinnede om dem, og de frygtede saare.
10 Og Engelen sagde til dem: Frygter ikke! Thi se, jeg forkynder eder en stor Glæde, som skal vederfares alt Folket;
11 thi eder er idag en Frelser født, som er den Herre Christus, i Davids Stad.
12 Og dette skal være eder Tegnet: I skulle finde et Barn svøbt, liggende i en Krybbe.
13 Og straks var der hos Engelen en himmelsk Hærskares Mangfoldighed, som lovede Gud og sagde:
14 Ære være Gud i det Høieste og Fred paa Jorden, i Menneskene en Velbehagelighed!
15 Og det skede, da Englene fore fra dem til Himmelen, da sagde Hyrderne til hverandre: Lader os dog gaa hen til Betlehem og se denne Ting, som er skeet, som Herren har ladet os vide!
16 Og de kom hastig og fandt baade Maria og Josef og Barnet, liggende i Krybben.
17 Men da de havde seet det, lode de dem vide det Ord, som var sagt til dem om dette Barn.
18 Og Alle, som hørte det, forundrede sig over det, Hyrderne sagde til dem.
19 Men Maria bevarede alle disse Ord og overveiede dem i sit Hjerte.
20 Og Hyrderne vendte tilbage, prisede og lovede Gud for alt det, de havde hørt og seet, ligesom der var sagt til dem.