Bibelen (1891)/Paulus's andet Brev til Tessalonikerne

Paulus’s andet Brev til Tessalonikerne
av Apostelen Paulus

Indeks over scannede sider

[1181]
1. KAPITEL.

Paulus ønsker Tessalonikerne Naade, 1. 2, takker Gud for deres Fremgang i det Gode, 3. 4, og trøster dem i deres Trængsler, 5-10. Hen beder for dem, 11. 12.

 
P
AULUS og Silvanus og Timoteus til Tessalonikernes Menighed i Gud, vor Fader, og den Herre Jesus Christus:

2 Naade være med eder og Fred fra Gud, vor Fader, og den Herre Jesus Christus!
3 Vi ere skyldige altid at takke Gud for eder, Brødre, som tilbørligt er, fordi eders Tro vokser rigelig, og Kjærligheden forøges hos Enhver af eder alle mod hverandre,
4 saa vi selv rose os af eder i Guds Menigheder formedelst eders Taalmodighed og Tro under alle eders Forfølgelser og Trængsler, som I udholde,
5 et Bevis paa Guds retfærdige Dom, forat I skulle findes værdige til Guds Rige, for hvilket I og lide,
6 saasandt som det er retfærdigt for Gud at give dem Trængsel igjen, som trænge eder,
7 men eder, som trænges, Ro med os i den Herres Jesu Aabenbarelse fra Himmelen med sin Magts Engle,
8 med Ilds Lue, naar han bringerHevn over dem, som ikke kjende Gud, og over dem, som ikke ere vor Herres Jesu Christi Evangelium lydige,
9 hvilke skulle lide Straf, en evig Fortabelse, borte fra Herrens Aasyn og fra hans Magts Herlighed,
10 naar han kommer for paa hin Dag at herliggjøres i sine Hellige og beundres i alle dem, som tro; thi vort Vidnesbyrd til eder er blevet troet.
11 Derfor bede vi ogsaa altid for eder, at vor Gud vil gjøre eder sit Kald værdige og med Kraft fuldkomme alt eders Velbehag i det Gode og Gjerning i Troen.
12 forat vor Herres Jesu Christi Navn maa herliggjøres i eder, og I i ham efter vor Guds og den Herres Jesu CHristi Naade.

2. KAPITEL.

CHristi Dag komme ikke, før Antichristen er kommen, som skal forføre Mange, 1-12. Paulus takker Gud for Tessalonikerne, formaner dem til Destandighed og beder for dem, 13-17.

 
M
EN vi bede eder, Brødre, angaaende vor Herres Jesu Christi Tilkommelse og vor Samling til ham,

2 at I ikke straks lade eder forstyrre i Sindet eller forfærde, hverken ved nogen Aand eller ved ngoet Ord eller ved noget Brev, som var det fra os, som om Christi Dag var forhaanden,
3 Lader Ingen bedrage eder i nogen Maade! Thi først maa jo Frafaldet komme, og Syndens Menneske aabenbares, Fortabelsens Søn,
4 han, som sætter sig op imod og ophøier sig over Alt, hvad der kaldes Gud eller Helligt, saa han sætter sig i Guds Tempel som Gud og udgiver sig for at være Gud.
5 Komme I ikke i Hu, at jeg sagde eder dette, da jeg endnu var hos eder?
6 Og nu vide I, hvad der holder ham tilbage, forat han skal aabenbares i sin Tid.
7 Thi Uretfærdighedens Hennelighed er allerede virksom, kun at den, som nu holder ham tilbage, ryddes af Veien,
8 og da skal den Uretfærdige aabenbares, hvem Herren skal fortære med sin Munds Aande og tilintetgjøre ved sin Tilkommelses Aabengjørelse,
9 hvis Tilkommelse sker efter Satans kraftige Virken med al Løgnens Magt og Tegn og underlige Gjerninger
10 og med al Uretfærdighedens Forførelse blandt dem, som fortabes, fordi de ikke annammede Sandhedens Kjærlighed til sin Frelse. [1182]

11 Derfor skal Gud og sende dem kraftige Vildfarelser, forat de skulle tro Løgnen,
12 forat alle de skulle dømmes, som ikke have troet Sandheden, men havt Velbehag i Uretfærdigheden.
13 Men vi ere skyldige altid at takke Gud for eder, af Herren elskede Brødre, fordi Gud har udvalgt eder fra Begyndelsen til Salighed i Aandens Helliggjørelse og Sandheds Tro,
14 hvortil han har kaldt eder ved vort Evangelium, til at vinde vor Herres Jesu Christi Herlighed.
15 Derfor, Brødre, staar faste og holder hart ved de Lærdomme, som I have lært, det være nu ved vor Tale eller vort Brev!
16 Men vor Herre Jesus Christus selv og vor Gud og Fader, som har elsket os og givet os en evig Trøst og et godt Haab i Naade,
17 han trøste eders Hjerter og styrke eder i al god Tale og Gjerning!

3. KAPITEL.

De skulle bede for ham, 1. 2. Han trøster og formaner dem og beder for dem, 3-5. De skulle holde sig fra de Uskikkelige, følge hans Eksempel, flittig arbeide og gjøre det Gode, 6-13. Hvorledes de Ulydige skulle beskjæmmes og formanes, 14. 15. Hilsen og Ønske, 16-18.

 
I
ØVRIGT, Brødre, beder for os, at Herrens Ord maa have Fremgang og blive forherliget, ligesom og hos eder,

2 og at vi maa fries fra de vanartige og onde Mennesker! Thi Troen er ikke Alles.
3 Men Herren er trofast, som skal styrke og bevare eder fra det Onde.
4 Og vi have i Herren den Tillid til eder, at I baade gjøre og ville gjøre, hvad vi byde eder.
5 Men Herren styre eders Hjerter til Guds Kjærlighed og til Christi Taalmodighed!
6 Men vi byde eder, Brødre, i vor Herre Jesu Christi Navn, at I holde eder fra enhver Broder, som vandrer uskikkelig og ikke efter den Lærdom, som han har annammet af os.
7 Thi I vide selv, hvorledes I bør efterfølge os; thi vi levede ikke uskikkelig iblandt eder,
8 ikke heller aade vi Brød hos Nogen for Intet, men arbeidede med Møie og Besvær, Nat og Dag, for ikke at være Nogen af eder til Byrde.
9 Ikke at vi jo havde Magt dertil, men for at give eder os selv til et Mønster at efterfølge.
10 Thi da vi vare hos eder, bøde vi eder ogsaa dette, at dersom Nogen ikke vil arbeide, bør han heller ikke æde.
11 Vi høre nemlig, at Nogle vandre uskikkelig iblandt eder og ikke arbeide, men tage sig unyttige Ting fore.
12 Men Saadanne byde og formane vi ved vor Herre Jesus Christus, at de arbeide i Stilhed og æde sit eget Brød.
13 Men I, Brødre, bliver ikke trætte af at gjøre Godt!
14 Men dersom Nogen ikke lyder vor Formaning i Brevet, da mærker eder denne, og haver intet Samkvem med ham, forat han maa skamme sig!
15 Holder ham dog ikke for en Fiende, men paaminder ham som en Broder!
16 Men Fredens Herre selv give eder Fred altid, i alle Maader! Herren være med eder alle!
17 Hilsenen er med min, Paulus’s Haand, hvilket er et Tegn i hvert Brev; saaledes skriver jeg.
18 Vor Herres Jesu Christi Naade være med eder alle! Amen.