Det nye Testamente (1856)/Evangelium paa Christi Fødselsdag

Evangelium paa Christi Fødselsdag
av Lukas
[107]
Evang. paa Christi Fødselsdag.

1 Men det begav sig i de Dage, at en Befaling udgik fra Keiser Augustus, at al Verden skulde indskrives (i Mandtal).
2 Denne første Indskrivelse skede, der Qvirinius var Landsherre i Syrien.
3 Og Alle gik at lade sig indskrive, hver i sin egen Stad.
4 Men Joseph gik ogsaa op fra Galilæa, fra den Stad Nazareth, til Judæa, til Davids Stad, som kaldes Bethlehem, — fordi han var af Davids Huus og Slægt, —
5 for at lade sig indskrive med Maria, sin trolovede Hustru, som var frugtsommelig.
6 Men det skede, da de vare der, blev Tiden fuldkommet, at hun skulde føde.
7 Og hun fødte sin Søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en Krybbe; thi de havde ikke Rum i Herberget.
8 Og der vare Hyrder i den samme Egn, som vare ude paa Marken og holdt Nattevagt over deres Hjord.
9 Og see, Herrens Engel stod for dem, og Herrens Klarhed skinnede om dem, og de frygtede saare.
10 Og Enqelen sagde til dem: Frygter ikke; thi see, jeg forkynder Eder en stor Glæde, som skal vederfares alt Folket.
11 Thi Eder er idag en Frelser født, som er den Herre Christus, i Davids Stad.
12 Og det skal være Eder et Tegn: I skulle sinde et Barn svøbt, liggende i en Krybbe.
13 Og strax var der hos Engelen en himmelsk Hærskares Mangfoldighed, som lovede Gud og sagde:
14 Ære være Gud i det Høieste! og Fred paa Jorden! og i Menneskene en Velbehagelighed!]

Texten til Aftensang paa Christi Fødselsdag.

15 Og det skede, der Englene fore fra dem til Himmelen, da sagde disse Mennesker, Hyrderne, til hverandre: Lader os dog gaae hen til Bethlehem og see den Ting, som der er skeet, som Herren haver ladet os vide.
16 Og de kom hastelig og fandt baade Maria og Joseph, og Barnet liggende i Krybben.
17 Men der de havde seet det, lode de dem vide det Ord, som var sagt til dem om dette Barn.
18 Og Alle, som det hørte, forundrede sig over det, som Hyrderne sagde til dem.
19 Men Maria bevarede alle disse Ord og overveiede dem i sit Hjerte.
20 Og Hyrderne vendte tilbage, prisede og lovede Gud for alt det, som de havde hørt og seet, saa som der var sagt til dem.]