En av Politiets sikkerhetstjenestes (PST) hovedoppgaver er å forebygge terrorhandlinger. Når Norge blir rammet av en så dramatisk og grufull terrorhendelse som vi gjorde 22. juli 2011, er det nødvendig å komme til bunns i hva som skjedde, hvorfor det skjedde, og hva som kunne vært gjort for å forhindre det. Vi må lære av det som har skjedd, slik at vi står bedre rustet til å forhindre terrorhandlinger i fremtiden.

Høsten 2011 besluttet sjef PST å opprette to interne prosjektgrupper. Den ene skulle evaluere hva PST hadde gjort i forkant av terrorangrepene, den andre skulle evaluere hvordan PST håndterte hendelsene 22. juli og i de påfølgende dagene. Denne rapporten presenterer resultatet av prosjektgruppenes arbeid.

PST før 22. juli

Den første delen av rapporten gir svar på spørsmålet om hvorfor PST ikke oppdaget Anders Behring Breivik før 22. juli 2011 og fikk avverget terrorangrepene. Den inneholder også en beskrivelse av hvordan PST arbeider, og hvilke rammevilkår og prioriteringer vi arbeider under.

Arbeidet i den første gruppen har tatt utgangspunkt i følgende mandat: «Gruppen skal gjennomføre en systematisk klarlegging av hvorfor PST ikke var i stand til å avverge terrorhandlingene 22. juli. Når dette er klarlagt, skal det med hensyn til de punkter som er fremkommet, foretas en vurdering av om vi på noen av de foreliggende punkter kunne gjort noe annerledes innenfor de rammer som i dag foreligger».

Det legges særlig vekt på hva har PST gjort, hvorfor PST har gjort det, og om noe kunne vært gjort annerledes. Dette innebærer blant annet at gruppen har sett på og vurdert PSTs håndtering av Global Shield, styringsdokumenter, beslutningsprosesser i forbindelse med prioriteringer, arbeidsprosesser og informasjonsflyt i analysesammenheng. Arbeidet med denne delen av rapporten er utført av representanter fra ulike avdelinger ved Den sentrale enhet (DSE), tillitsvalgte, hovedverneombud og representanter fra PSTs enheter i politidistriktene.

PST 22. juli og påfølgende dager

Den andre delen av rapporten omhandler PSTs håndtering av hendelsene 22. juli. PST er en forebyggende tjeneste, og vår rolle og vårt ansvar fikk mindre omfang og betydning etter at terrorangrepene var et faktum. Oslo politidistrikt hadde det politioperative ansvaret, og det ble raskt avklart at de også skulle ha etterforskingsansvaret. Det er likevel mange forhold som er naturlig å evaluere for PST, og vi har identifisert flere forbedringspunkter.

Arbeidet i den andre gruppen har tatt utgangspunkt i følgende mandat: «Prosjektgruppen skal kartlegge hvordan hendelsene den 22. juli 2011 og tiden etterpå ble håndtert i PST og foreslå tiltak til forbedringer for å sikre en best mulig ivaretakelse av den totale beredskapen ved senere hendelser.» Gruppen har foretatt en kartlegging og vurdering av dokumentasjon, herunder logger, planverk og erfaringsnotater. Det er i tillegg gjennomført intervjuer av enkeltpersoner og grupper.

Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra ulike avdelinger ved DSE, tillitsvalgte, hovedverneombud og representanter fra PSTs enheter i politidistriktene.

Avgrensning

I forbindelse med evalueringsarbeidet har det vårt et mål for tjenesten å få klarhet i alle relevante fakta knyttet til forløpet til og håndteringen av 22. juli. En slik rapport vil ikke kunne gi et fullstendig bilde av PSTs generelle arbeid og rammebetingelser. Deler av evalueringsarbeidet baserer seg også på informasjon som er gradert i henhold til sikkerhetsloven. Ettersom rapporten offentliggjøres, er slik informasjon utelatt eller omskrevet. Vi mener imidlertid at rapporten gir en fyldig beskrivelse av alle forhold som er evaluert.

Rapporten har ikke til hensikt å gripe inn i 22. juli-kommisjonens arbeid. Kommisjonen har tilgang til alle relevante dokumenter fra PSTs evalueringsarbeid. 22. juli-kommisjonen får også tilgang til alle øvrige dokumenter hos PST som de ønsker å se og har anledning til å gjennomføre intervjuer med alle de ønsker i PST.