Fra Welhavens Guttedage og Studenteraar

Fra Welhavens Guttedage og Studenteraar

av Henrik Jæger
I.
Opprinnelig trykket som en artikkelserie i Aftenposten nr. 101, 105, 122 og 129, 1890.


 Medens der baade fra norsk og dansk Side er leveret udførlige Fremstillinger af Wergelands Liv og Virksomhed, har endnu ingen forsøgt at give en Fremstilling af hin Tids Aandsliv med Welhaven som Forgrundsfigur, ja der er ikke engang gjort Forsøg paa at skrive hans Biografi — bortset fra de knappe Omrids, som Anthologier og illustrerede Tidender har leveret.

 Aarsagen til denne Kjendsgjerning er Opgavens Vanskelighed. Medens Wergeland saa at sige levede for aabne Vinduer, levede Welhaven for nedrullede Gardiner. Det Materiale, som staar til Biografens Raadighed, er saa sparsomt, at det ikke frister til Behandling, og selv om man — som jeg — har samlet Stof fra alle Kanter i en Række af Aar, bliver det dog ikke fyldigt nok til at give en Række klare Billeder af hans Personlighed paa de forskjellige Udviklingsstadier. Intet af hans efterladte Papirer er tilgjængeligt; Størstedelen af dem er endogsaa brændt efter hans udtrykkelige Ordre paa Dødsleiet. Af Breve fra hans Haand er der til Dato kun fremkommet yderst faa; hans Breve til Schweigaard fra Dæmringsperioden vilde have været af største Interesse; men ogsaa de er tabt for Literaturhistorien paa Grund af den ulykkelige Uvane, Schweigaard havde, at putte læste Breve i Lommen og lade dem blive der, saalænge til de var opslidte.

 Det er da endnu ikke muligt at levere en udtømmende Welhavensbiografi; men det er paa Tiden, at der vækkes Interesse for en saadan Opgave, saa at endel af det bundne biografiske Materiel kunde begynde at løsne.

 Hensigten med disse smaa «Bidrag» er ingen anden.
  • I. Slægten
  • II. Tidsforholdene
  • III. Hjemmet og Skolen
  • IV. Studentertiden
Tilbake til toppen av siden.