Norge er blitt kåret til verdens mest likestilte land. Det har vi all grunn til å være stolt over. Vi var blant de første landene i verden som sikret alle kvinner retten til å stemme ved valg, ta utdanning og delta i arbeidslivet. Likestillingsloven, full barnehagedekning, rett til egen kropp og valg av ektefelle, har gitt kvinner økt frihet.

Samtidig har vi fortsatt ikke reell likestilling mellom kvinner og menn. Kvinnepanelets oppdrag var å peke på likestillingsutfordringer i dag. Dette har vi gjort ved å se hvilke saker som blir diskutert i et likestillingsperspektiv, hvilke stemmer som blir hørt og hvilke som forblir tause. Hvordan blir kvinner presentert i media, og hvilke personer får plass til å diskutere likestilling? Er det kun selvbevisste middelklassekvinner som setter dagsorden? Er det flere stemmer som når fram med budskap om at vi nå er så likestilte at lovfestede rettigheter kan fjernes, enn historier om kvinner som lider under mangel på vern og reelle valg?

Hva du opplever og hvilke muligheter du får i livet er nørt knyttet til hvilket kjønn du er. Kvinner tjener systematisk mindre enn menn i sammenlignbare yrker, vi er underrepresentert i viktige beslutningsorganer og er mer utsatt for grov partnervold og voldtekt. Det er fremdeles lang vei å gå før kvinner og menn reelt sett er likestilt her i landet – internasjonalt er veien mye lengre. Det er strukturelle og kulturelle grunner til de systematiske forskjellene mellom kvinner og menn. Det er kun ved å erkjenne disse forskjellene vi kan gjøre noe med dem. Bare slik kan vi sikre frie og verdige kvinneliv for morgendagens døtre.

Dagens likestillingskamp må arbeide for like rettigheter for begge kjønn. Arbeidet for likestilling henger tett sammen med kampen mot klasseforskjeller, rasisme og fattigdom. Vi har i denne rapporten valgt ut noen tema som vi mener er viktige for å synliggjøre at det er lang vei fram før vi kan si at vi lever i et likestilt samfunn. Vi har også ønsket å synliggjøre avstanden mellom intensjonen bak formelle lover og den virkeligheten mange møter i sin hverdag. Kvinnepanelet vil understreke at det er viktig også å sikre menns rettigheter. Likestillingen må favne bredere enn i dag.

Mandatet vårt har vært å skape debatt og gi regjeringen innspill på tiltak som kan bedre kvinner posisjon og kår i Norge. Derfor har vi integrert stemmene til mange kvinner fordi kjønnsperspektivet har vært overordnet for vårt arbeid. Panelet har bestått av mange ulike kvinner, og vi har arbeidet uten et sekretariat. Store deler av skrivearbeidet er frivillig arbeid. Vi har jobbet intenst i en kort periode og prøvd å reise debattene vi mener er viktig for å løse morgendagens utfordringer. Vi har i størst mulig grad forsøkt å bli enige, men tror det er fruktbart at tvisyn og uenighet også kommer fram i kontroversielle saker. Deling av foreldrepermisjonen, ombudsordningen og begrensningen av pornografi er eksempler på dette. Rapporten legges fram uten dissenser, men enkeltmedlemmer står fritt i å fortsette diskusjonen framover. Vi håper du vil delta i debatten!

Oslo 27. september 2010
Lovelenn R. Brenna