Side:10-099305-MED-OTIR,04.djvu/13

Denne siden er korrekturlest


pensjonens karakter – at den er en terminvis månedlig ytelse – at utgangspunktet om en sammenlikning på årsbasis modifiseres.

Retten forstår Risnes slik at det i disse tilfellene skjedde en sammenlikning på månedlig eller forholdsmessig basis. Hun har forklart at en søker fikk pensjon fra den måneden han sto uten jobb, selv om årlig inntekt overskred årlig pensjon. Tilsvarende mistet en pensjonist pensjonen fra den måneden han fikk full jobb, selv om årlig inntekt ikke overskred årlig pensjon.

En gjennomgang av sakene til de andre tidligere stortingsrepresentantene som er beskrevet for retten, bekrefter denne fremstillingen. Eksempelvis fikk Tore Austad pensjon fra 1. juli 1998 da han reduserte sin stilling og inntekt. Tilsvarende opphørte Rolf Hellem sin pensjon fra 1. desember 1983 da han begynte i fast stilling.

Når det gjelder inntekter for arbeid som utføres gjennom et helt år, men som utbetales året etter, slik tilfellet er for styrehonorarer, kan det – slik Talleraas har gjort – reises spørsmål om disse skal fordeles på alle månedene i utbetalingsåret eller bare regnes som månedsinntekt i utbetalingsmåneden.

Slik retten ser det taler reelle hensyn for at inntektsprøvingen avspeiler at denne typen inntekter opptjenes gjennom et helt år. En pensjonist som bare har styrehonorarer ved siden av pensjonen ville ellers – ved å legge alle utbetalingene av slike honorarer til en måned i året – kunne hoppe ut av ordningen i utbetalingsmåneden, for så å hoppe inn i den igjen i de andre månedene av året. En gjennomgang av sakene til de andre pensjonistene tyder da heller ikke på en slik praksis. Denne typen inntekter må således fordeles likt på alle månedene i utbetalingsåret.

Oppsummeringsvis mener retten at stortingspensjonsloven må forstås slik at en søker overhodet ikke har rett til alderspensjon etter 75-årsregelen hvis han fra inntreden i ordningen, har eller med rimelig grad av trygghet får pensjonsgivende inntekt eller personinntekt, herunder styreinntekt, fri bil eller næringsinntekt som har sammenheng med arbeidsinnsats, som overskrider full pensjon. En pensjonist som med rimelig grad av trygghet får slik inntekt fra et gitt tidspunkt, mister pensjonen fra dette tidspunktet.

Inntektsprøvingen skal skje ved sammenlikning av årlig inntekt og årlig pensjon. Ved inntreden og uttreden midt i et inntektsår, skal det skje en måneds- eller forholdsvis sammenlikning. Inntekter for arbeid som utføres gjennom et helt år, men som først utbetales året etter, fordeles likt på alle månedene i utbetalingsåret.

Disse tolkningsresultatene synes også å være lagt til grunn av Kjønstad-utvalget.