Side:10-099305-MED-OTIR,04.djvu/14

Denne siden er korrekturlest


2.1.1 Om Talleraas har fått uberettiget pensjon

Da Talleraas søkte om alderspensjon etter 75-årsregelen i desember 2000, arbeidet han i og hadde lønnsinntekt fra Tallikon AS – et selskap han hadde etablert selv.

På søknadstidspunktet hadde han dessuten gamle og nye styreverv i andre selskaper. I følge Per Rolf Sævik som er administrerende direktør i Havila AS – holdingselskapet i Havila-gruppen – hadde Talleraas da hatt styreverv i ulike selskaper i denne gruppen i om lag 15 år. I tillegg hadde han hatt styreverv i Rauma Gruppen AS og Romsdals Fellesbank AS i alle fall siden 1997. Han hadde dessuten fått styreverv i aksjeselskapene Havtrade, Havyard og Havyard Leirvik.

I 2000 hadde Talleraas en årsinntekt på vel 630 000 kroner. Av dette beløpet utgjorde styreinntekter vel 283 000 kroner. I følge Sævik har det aldri forekommet at det ikke har blitt utbetalt styrehonorar fra selskapene i Havila-gruppen. Talleraas har også forklart at han alltid har fått utbetalt styrehonorar året etter utførelsen av styrearbeid. Det eneste eksempelet på avvik er et honorar på 160 000 kroner fra Havila Shipping AS i 2006. Dette honoraret omfattet to års styrearbeid.

Selv om styreinntekter etter rettens lovtolkning uten videre skal regnes med ved inntektsprøvingen, bemerker retten likevel at den i dette lyset finner det lite naturlig å beskrive Talleraas sine styreinntekter som sporadiske og usikre på søknadstidspunktet.

Da Talleraas begynte å motta pensjon fra februar 2001, hadde han en månedlig inntekt på 36 515 kroner når styrehonorarene tas med. Den månedlige pensjonen var 26 950 kroner. Inntekten for hele 2001 var 438 174 kroner medregnet styrehonorarene, mens full pensjon var 323 400 kroner. Inntektstaket var med andre ord overskredet både på måneds- og årsbasis da han trådte inn i pensjonsordningen. Inntektssituasjonen endret seg lite siden, og fortsatte å overskride full pensjon gjennom hele tiltaleperioden.

Retten finner det etter dette bevist utover over rimelig tvil at det allerede på søknadstidspunktet forelå sikkerhet for at Talleraas hadde lønns- og styreinntekter som samlet overskred inntektstaket for rett til alderspensjon, og at det på dette tidspunktet forelå rimelig grad av trygghet for at han ville fortsette å få grenseoverskridende inntekter fra han trådte inn i ordningen i februar 2001. Han hadde også slike inntekter gjennom hele tiltaleperioden, rent faktisk. Han har således objektivt sett skaffet seg en uberettiget vinning i hele tiltaleperioden.

2.1.2 Om Stangeland har fått uberettiget pensjon

Stangeland har bestridt at han har hatt personinntekt over full pensjon i tiltaleperioden.