Side:10-099305-MED-OTIR,04.djvu/15

Denne siden er korrekturlest


Han har for det første hevdet at han ikke skulle vært fordelsbeskattet for fri bil – en Subaru Outback som arbeidsgiveren Bergen Yards AS leaset fra november 2003 til november 2006 – fordi den ikke ble brukt privat, men i tjeneste av ham selv og andre.

Det er på det rene at Stangeland har blitt fordelsbeskattet for privat bruk av denne bilen, og at han har fått et standardtillegg i personinntekten for dette, jf skatteloven § 5-13. Denne fordelsbeskatningen er ikke påklagd.

Etter forskrift til skatteloven av 19. november 1999 § 5-13-2, jf liknings-ABC for 2005 side 170, forutsetter et slikt standardtillegg at skatteyter eller hans husstand har hatt adgang til å bruke bilen privat. Adgang til sporadisk bruk av arbeidsgivers bil, som for eksempel til lån en enkelt dag til flytting, utløser ikke slik beskatning. Det gjør derimot adgang til bruk i et minstemål av regularitet eller varighet, som for eksempel til lån i ferien. Videre er det ikke faktisk, men rettslig adgang til bruk av arbeidsgivers bil, som er avgjørende, jf Eidsivating lagmannsretts dom av 5. juni 2009 (LE-2008-132956).

Retten betviler ikke at den aktuelle bilen ble brukt i tjeneste og at Stangeland hadde begrenset bruk for bilen til og fra sitt kontor som lå om lag 500 meter fra hjemmet. Retten finner det likevel bevist utover rimelig tvil at Stangeland hadde rettslig adgang til privat bruk av bilen som tilfredsstilte minstemålet til regularitet og varighet for fordelsbeskatning.

Bare den omstendighet at Stangeland har godtatt en fordelsbeskatning med et påslag i personinntekten med godt og vel 100 000 kroner i året, taler sterkt for at han hadde adgang til slik privat bruk. Forklaringene fra Elisabeth Blåsternæs og Bente Vangsnes – som begge har hatt med regnskapsføringen i Bergen Yards å gjøre – taler for det samme. Begge har forklart at riktigheten av denne fordelsbeskatningen aldri var tema.

Stangeland hadde bare én privateid bil i tiltaleperioden. Samtidig egnet bilen han ble fordelsbeskattet for, seg godt til privat bruk. Stangeland har forklart at han kjøpte denne bilen til ektefellen da leasingkontrakten utløp i november 2006. Begrunnelsen var at det var praktisk med to biler siden de var to i huset. Samtidig har han ikke gitt noen forklaring på hvorfor dette praktiske behovet først oppsto da leasingkontrakten utløp. Også denne omstendigheten taler sterkt for at han hadde adgang til regelmessig privat bruk av bilen over tid. Stangeland forklarte da også til Kjønstad-utvalget at bilen ble mest brukt av ektefellen.

Dessuten har Stangeland forklart om vekselbruk mellom egen og arbeidsgivers bil. Han hadde en personlig bensinkortkonto for bilen. Utskrift fra kontoen viser at bilen hadde hyppige fyllinger. Leasingfakturaene for bilen var påført hans initialer. I listen over biler i Bergen Yards sitt forsikringsbevis, står hans navn tilføyd etter registreringsnummeret til bilen. Blåsternes har da også forklart at det var Stangeland som disponerte bilen.