Side:10-099305-MED-OTIR,04.djvu/16

Denne siden er korrekturlest


Stangeland har for det andre hevdet at det ved fastsettelsen av hans personinntekt for 2004 og 2005, skulle vært tatt hensyn til negativ beregnet personinntekt etter delingsmodellen.

Det er på det rene at Stangeland drev Magnus Stangeland Båtutleie ENK, og at han var deltaker i Notbruket Vaaghav ANS disse årene. Enkeltmannsforetaket hadde et negativt driftsresultat på 243 244 kroner i 2004, og et positivt driftsresultat på 1 597 kroner i 2005. Det ansvarlige selskapet hadde negativt driftsresultat begge år. Underskuddet var 312 209 kroner i 2004 og 158 824 kroner i 2005. Underskuddene fra næringsvirksomheten er kommet til fradrag ved beregningen av den alminnelige inntekten begge år.

Det er videre på det rene at Stangeland ikke har levert skjema for beregnet personinntekt etter delingsmodellen for 2004 og 2005. Det er da heller ikke beregnet noen slik personinntekt.

Frem til og med inntektsåret 2005 kunne personlige skatteytere kreve beregnet personinntekt etter delingsmodellen av inntekt i enkeltmannsforetak og deltakerliknet selskap dersom (1) foretaket / selskapet drev næringsvirksomhet, (2) skattyteren hadde utøvet tilstrekkelig aktivitet / arbeid i foretaket / selskapet, det vil si gjort en arbeidsinnsats på 300 timer i året, og (3) skattyteren var eier eller hadde krav på andel av overskuddet, jf Liknings-ABC for 2005 side 788 og 792.

Negativ beregnet personinntekt for et foretak / selskap ett inntektsår, kom imidlertid ikke direkte til fradrag i personinntekten dette året, men til fradag i eventuell positiv beregnet personinntekt for det samme foretaket / selskapet senere år, jf forklaringene fra seniorrådgiver i Skatt Øst Erik Ottersen og statsautorisert revisor Gunnbjørn Gulliksen. Bare positiv beregnet personinntekt kom direkte til beskatning.

Retten finner det bevist utover rimelig tvil at vilkårene for å kreve beregnet personinntekt etter delingsmodellen for 2004 og 2005, ikke var oppfylt.

Bare den omstendighet at Stangeland ikke har levert skjema for beregnet personinntekt, taler sterkt for at han selv mente at han ikke oppfylte aktivitetskravet. I tillegg kommer det at Gulliksen har forklart at han drøftet med Stangeland at han ikke oppfylte aktivitetskravet for noen av de to selskapene.

Retten finner det dessuten uansett bevist utover rimelig tvil at en eventuell negativ beregnet personinntekt, ikke ville redusert hans personinntekt i 2004 og 2005.

Det er som nevnt ikke beregnet personinntekt for disse årene. Det kan langt fra legges til grunn at denne ville vært identisk med underskuddene i næring disse to årene. Om det hadde blitt beregnet en personinntekt, og denne hadde vært negativ, ville den dessuten ikke ha kommet direkte til fradrag i personinntekten, men bare til fradrag i eventuell positiv