Side:10-099305-MED-OTIR,04.djvu/17

Denne siden er korrekturlest


beregnet personinntekt for det samme foretaket / selskapet senere år. Den ville således vært uten direkte betydning for personinntekten.

I den videre vurderingen av om Stangeland har mottatt uberettiget pensjon, legger retten etter dette til grunn at han er blitt korrekt liknet i tiltaleperioden.

Da Stangeland sendte søknad om alderspensjon i desember 2004, hadde han sluttet som administrerende direktør i Bergen Yards og gått over i deltidsstilling som konsulent i det samme selskapet. Overgangen fra direktør- til konsulentstillingen, skjedde med virkning fra 1. september 2004, og innebar at månedslønnen ble redusert fra 73 000 til 30 000 kroner. Han hadde også hatt fordel av fri bil siden november 2003. Han nøt godt av denne fordelen gjennom hele året. Fordelen utgjorde månedlig 7 743 kroner.

I tillegg hadde han styreverv i andre selskaper. Stangeland har forklart at han regnet styrevervet han hadde i Redningsselskapet, som sikkert. Han hadde hatt styreverv i DOF ASA i 2003, og hadde styreverv i DOF Holding AS fra 2004. Han hadde også eierinteresser i begge selskaper.

I 2004 utgjorde inntektene fra styrearbeid i alt 207 788 kroner. Hoveddelen av disse inntektene var utbetalt på søknadstidspunktet. Både i 2004 og 2005 fikk han 75 000 kroner i styrehonorar fra Redningsselskapet. I 2004 fikk han 100 000 kroner fra DOF. Både i 2005 og 2006 mottok han 50 000 kroner fra DOF Holding.

Selv om naturalytelser og styreinntekter etter rettens lovtolkning uten videre skal regnes med ved inntektsprøvingen, bemerker retten likevel at den i dette lyset finner det lite naturlig å beskrive Stangeland sin bilfordel og styreinntekter som sporadiske og usikre på søknadstidspunktet.

Stangeland fikk innvilget alderspensjon etter 75-årsregelen med virkning fra 1. oktober 2004. I oktober 2004 var månedlig inntekt 55 058 kroner når både styrehonorarer og fri bil tas med, og 47 316 kroner når bare styrehonorarer tas med. Den månedlige pensjonen var 31 185 kroner. Inntektstaket ble dermed overskredet på månedsbasis både med og uten fri bil. Inntekten for hele 2004 var 1 117 596 kroner. Av dette beløpet utgjorde bilfordelen vel 100 000 kroner. Full alderspensjon i 2004 var 363 330 kroner. Inntektstaket ble således overskredet også på årsbasis både med og uten fri bil.

Inntekten for 2005 var 635 000 kroner. Pensjonsbeløpet dette året var 377 850 kroner. Selv om det gjøres et maksimalt gunstig fradrag i inntekten for 2005 for feriepenger opptjent i direktørstillingen i 2004 på 83 512 kroner (8 måneder x 73 000 kroner x 14,3 prosent) og for fri bil med 117 480 kroner, ble inntektstaket overskredet.

Inntektene fra styreverv sank gjennom hele tiltaleperioden. I 2005 utgjorde de 159 000 kroner. I 2006 utgjorde de 68 000 kroner. Siden Stangeland beholdt vervet i et selskap som