Side:10-099305-MED-OTIR,04.djvu/18

Denne siden er korrekturlest


han hadde eierinteresser i – DOF Holding – mener retten at denne reduksjonen ikke gjør det mer naturlig å beskrive styreinntektene mot slutten av tiltaleperioden som sporadiske og usikre. Inntektstaket ble uansett overskredet gjennom hele tiltaleperioden, både med og uten fri bil.

Retten finner det etter dette bevist utover rimelig tvil at det allerede på søknadstidspunktet forelå sikkerhet for at Stangeland hadde samlede inntekter både med og uten fri bil som overskred inntektstaket, og at det forelå rimelig grad av trygghet for at han ville fortsette å ha det fra han trådte inn i ordningen i oktober 2004. Han hadde rent faktisk slike inntekter gjennom hele tiltaleperioden. Også Stangeland har således objektivt sett skaffet seg en uberettiget vinning i hele tiltaleperioden.

2.2 Om Talleraas og / eller Stangeland har fremkalt eller utnyttet en villfarelse hos Stortingets pensjonsordning

Det er på det rene at Talleraas søkte om alderspensjon etter 75-årsregelen uten at han da eller senere ga konkrete opplysninger om egne styreinntekter. Også Stangeland søkte om slik pensjon uten at han da eller senere ga konkrete opplysninger om egne styreinntekter og fordel av fri bil. Videre er retten kommet til at styreinntektene og / eller bilfordelen hadde betydning for deres rett til pensjon.

De to ga således ikke et korrekt og fullstendig bilde av sin inntektssituasjon til stortingspensjonsordningen.

Retten finner det da hevet over rimelig tvil at begge de tiltalte, ved kombinasjon av aktiv søknad og fortielse om egen inntektssituasjon, fremkalte en villfarelse hos pensjonsordningen. Ordningen trakk på denne bakgrunnen den feilaktige slutningen at ingen av dem hadde inntekt som overskred inntektstaket, og at begge dermed hadde rett til pensjon.

2.3 Om Talleraas og / eller Stangeland rettsstridig har forledet pensjonsordningen til å utbetale alderspensjon

Retten legger som nevnt til grunn at det foreligger langvarig, omfattende og konsekvent praksis for at det ikke blir innvilget pensjon etter 75-årsregelen når det foreligger positiv kunnskap om at søkeren enten har eller med rimelig grad av trygghet får, arbeidsinntekter på nivå med eller over full pensjon fra inntreden i ordningen.

Risnes har korrekt lagt til grunn at styreinntekter ikke faller utenfor inntektsvurderingen. Som også nevnt legger retten til grunn at det allerede på søknadstidspunktet forelå rimelig grad av trygghet for at Talleraas og Stangeland ville få grenseoverskridende inntekter i form av lønn og styrehonorarer fra inntreden i ordningen.