Side:10-099305-MED-OTIR,04.djvu/3

Denne siden er korrekturlest


Hovedforhandlingen ble holdt over 10 dager i tidsrommet 9.-25. november 2010.

De tiltalte møtte og forklarte seg. De erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen. Retten mottok forklaring fra 28 vitner. Dokumentasjonen fremgår av rettsboken.

Aktorene nedla påstand om at Talleraas dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til fengsel i 6 måneder, at Stangeland dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til fengsel i 60 dager, og at begge idømmes sakskostnader etter rettens skjønn.

Forsvarerne nedla påstand om at Talleraas og Stangeland frifinnes.

Rettens vurdering

1 Innledning

1.1 Stortingspensjonsloven

Stortingsrepresentanter har rett til alderspensjon fra de er 65 år, jf lov om stortingspensjon av 12. juni 1981 nr 61 § 2 fjerde ledd, første punktum, såfremt de oppfyller kravene som er satt til opptjeningstid i første til tredje ledd. Pensjon ytes imidlertid ikke så lenge søkeren er medlem av Stortinget eller Regjeringen, eller er tilsatt i offentlig eller kommunal tjeneste i hovedstilling, jf femte ledd. For søkere som ikke omfattes av femte ledd, gjelder det ingen begrensninger i adgangen til å ha stilling og inntekt.

For full alderspensjon kreves en opptjeningstid på 12 ordentlige Storting eller mer, jf § 4 første ledd. Ved kortere opptjeningstid, skjer det en forholdsmessig avkortning, jf andre ledd. Full pensjon er definert som 66 prosent av den årlige godtgjørelsen som til enhver tid er fastsatt for stortingsrepresentanter, jf igjen første ledd.

Retten til alderspensjon inntreffer likevel tidligere når summen av alder og opptjeningstid er 75 år, jf § 2 fjerde ledd, andre punktum. Denne såkalte 75-årsregelen gjelder dog ikke dersom vedkommende har eller får tilsvarende inntektsgivende arbeid, jf tredje punktum.

Disse bestemmelsene har stått uendret siden vedtakelsen i 1981. Den 17. desember 2010 ble imidlertid § 4 vedtatt endret. Med virkning fra 1. januar 2011, er pensjonsgrunnlaget tilpasset endret alderspensjon i folketrygdloven.

1.2 Tiltalen og vilkårene for skyld

Tiltalebeslutningen bygger på at stortingspensjonsloven må forstås slik at den som søker om eller mottar alderspensjon etter 75-årsregelen i § 2 fjerde ledd, andre punktum, ikke har rett til slik pensjon hvis han har eller får inntekt på nivå med eller over full pensjon.