Side:10-099305-MED-OTIR,04.djvu/32

Denne siden er korrekturlest


Straffenivået for grovt uaktsomt bedrageri er lavere enn for forsettlig bedrageri, jf Rt 2003 side 320. Størrelsen på bedrageriene på vel 2,6 millioner kroner for Talleraas sin del, og 500 000 kroner for Stangeland sin del, tilsier likevel isolert sett, ubetinget fengsel, jf Rt 2005 side 185.

Det er straffeskjerpende at deres forhold strakk seg over lange tidsrom – 7 år og 3 måneder for Talleraas sin del og 1 år og 5 måneder for Stangeland sin del – jf eksempelvis Frostating lagmannsretts dom av 19. desember 2008 (LF-2008-91101). Med mindre det foreligger særegne omstendigheter, skal det da utmåles en ubetinget fengselsstraff av ikke ubetydelig lengde, jf eksempelvis Eidsivating lagmannsretts kjennelse av 14. januar 2005 (LE-2004-40903).

Det er også skjerpende at det dreier seg om grovt uaktsomt bedrageri i forhold til et system som er basert på tillit, jf Rt 2005 side 1195. Tillitsbaserte systemer er sårbare. Det er derfor viktig at straffbar utnyttelse av slike systemer, blir møtt med effektive sanksjoner. At utnyttelse av slike systemer blir møtt med effektive sanksjoner, må antas å virke allmennpreventivt mot trygdebedragerier generelt.

Samtidig trekker det i formildende retning at helt enkle kontrollrutiner – som spørsmål om selvangivelser, næringsoppgaver, likningsattester med videre – mest sannsynlig ville ha forhindret eller stoppet Talleraas og Stangeland før deres forhold fikk utvikle seg, jf Borgarting lagmannsretts dom av 27. november 2009 (LB-2008-145381).

Sakene mot Talleraas og Stangeland har ikke hatt ubegrunnet liggetid. Ingen er egentlig å laste for at det gikk vel 2 år fra forholdene ble avdekket, til det ble tatt ut tiltale. Retten ser likevel den lange saksbehandlingstiden som formildende.

At både Talleraas og Stangeland har sagt at de vil tilbakebetale uberettiget pensjon så langt det ikke er tale om foreldelse, får derimot begrenset vekt, jf Rt 2008 side 1386. Det samme får den omstendighet at sakene mot dem har vært gjenstand for omfattende mediaomtale, jf Høyesteretts ankeutvalgs beslutning av 27. oktober 2010 (HR-2010-1821-U) og Rt 2001 side 227.

4.2 Straffeutmålingen for Talleraas

Det er tale om grovt uaktsom bedrageri av et svært høyt beløp – vel 2,6 millioner kroner – over svært lang tid – 7 år 3 måneder.

Retten vurderer Talleraas sin uaktsomhet som svært grov. Han må slik retten ser det, sies å ha holdt seg i nær opptil bevisst uvitenhet om betydningen av egen inntektssituasjon. Sammenliknet med andre som er blitt holdt frem som eksempler – som Tore Austad, Kjell Magne Bondevik og Einar Steensnæs – har han utvist særdeles liten aktivitet med sikte på