Side:10-099305-MED-OTIR,04.djvu/4

Denne siden er korrekturlest


Det er på det rene at Talleraas og Stangeland har mottatt full alderspensjon etter 75-årsregelen i et tidsrom og omfang som beskrevet i tiltalebeslutningen. Det er også på det rene at begge har hatt styreinntekter, og at Stangeland har blitt liknet for fordel av fri bil i periodene da de mottok pensjon, uten at noen av de to har gitt konkrete opplysninger om dette til Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter. Endelig er det på det rene at begge har hatt inntekter som overskred full pensjon i disse periodene, hvis – men bare hvis – styreinntekter og / eller fri bil, regnes som tilsvarende inntektsgivende arbeid i relasjon til § 2 fjerde ledd, tredje punktum.

Spørsmålet som retten må ta stilling til, er om Talleraas og / eller Stangeland har gjort seg skyldig i grovt uaktsomt bedrageri ved at de har unnlatt å gi fullstendige opplysninger om egen inntekt til pensjonsordningen. For at de skal kunne dømmes for grovt uaktsomt bedrageri, må følgende vilkår være oppfylt:

Objektivt sett må de for det første ha skaffet seg en uberettiget vinning; De må ha mottatt pensjonen uten å ha vært berettiget til det. For det andre må de ha fremkalt eller utnyttet en villfarelse ved ikke å ha gitt fullstendige inntektsopplysninger til pensjonsordningen. For det tredje må de rettsstridig ha forledet ordningen til å utbetale pensjonen. For det fjerde må utbetalingene ha voldt tap eller fare for tap for ordningen.

Subjektivt sett må de ha opptrådt grovt uaktsomt.

Hvis samtlige av disse vilkårene er oppfylt, vil det på grunn av størrelsene på pensjonsbeløpene som de to har mottatt, være tale om grovt uaktsomt, grovt bedrageri, jf straffeloven § 271a, jf § 270 og § 271.

1.3 Bakgrunnen for tiltalebeslutningene mot Talleraas og Stangeland

Etter avtale mellom Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og Statens Pensjonskasse av 24. mai 1963, er det Pensjonskassen som sørger for utbetaling av ytelser etter stortingspensjonsloven. Sakene mot Talleraas og Stangeland har sin bakgrunn i Riksrevisjonens revisjon av Pensjonskassen for 2007. Riksrevisjonen kom i juni 2008 til at seks tidligere stortingsrepresentanter – deriblant Talleraas og Stangeland – hadde fått til sammen 5 millioner kroner i uberettiget alderspensjon etter 75-årsregelen.

Stortingets presidentskap nedsatte deretter et utvalg av uavhengige eksperter – ledet av professor Asbjørn Kjønstad – for å gjennomgå forholdene som Riksrevisjonen hadde brakt opp om 75-årsregelen. Kjønstad-utvalget gikk blant annet gjennom saksmappene til de vel 50 tidligere representantene som hadde fått pensjon etter denne regelen i perioden 1998-2008. Utvalgets utredning forelå 8. januar 2009. Utvalget påviste svakheter ved særlig administreringen av ordningen. Det kom også til at Talleraas og Stangeland, samt Tore Austad, Kjell Magne Bondevik, Gro Brundtland og Thor-Eirik Guldbrandsen, hadde mottatt uberettiget pensjon.