Side:10-099305-MED-OTIR,04.djvu/5

Denne siden er korrekturlest


I februar 2009 innledet Økokrim etterforskning med sikte på å klarlegge om det var grunnlag for personrettet etterforskning. Slik etterforskning ble etter hvert innledet mot Bondevik, Guldbrandsen, Talleraas og Stangeland. Sakene mot Austad og Brundtland ble etter kort tid vurdert som foreldet. Sakene mot Bondevik og Guldbrandsen ble etter hvert henlagt etter bevisets stilling.

Økokrim har bare tatt ut siktelse og tiltale mot Talleraas og Stangeland. Sakene mot de to må i prinsippet avgjøres uten hensyn til om andre i tilsvarende situasjon, også kunne blitt straffet, jf Rt 1976 side 652. Sakene skal avgjøres individuelt på grunnlag av deres egne forhold. Samtidig har sakene en del fellestrekk. For å unngå gjentakelser i størst mulig grad, ser retten det som hensiktsmessig å vurdere de to sakene parallelt.

1.4 Om Talleraas sitt mulige straffbare forhold er foreldet

Talleraas har fremholdt at hans mulige straffbare forhold ikke kan anses som et fortsatt forhold, og at saken hans er foreldet på samme måte som Gro Brundtland sin sak.

Et løpende trygdebedrageri anses som et fortsatt straffbart forhold, jf Rt 2007 side 583. Den strafferettslige foreldelsesfristen løper fra det tidspunktet da det straffbare forholdet opphørte, og avbrytes når mistenkte får stilling som siktet, jf straffeloven § 68 og § 69, jf straffeprosessloven § 82.

Slik retten ser det må Talleraas sitt mulige straffbare forhold anses som et fortsatt forhold på samme måte som et løpende trygdebedrageri. Hans forhold opphørte 30. april 2008. Foreldelsesfristen ble avbrutt da han ble siktet 16. april 2010.

Strafferammen for overtredelse av straffeloven § 271a, jf § 270 og § 271, er 2 år. Foreldelsesfristen for grovt uaktsomt bedrageri er da 5 år, jf straffeloven 67. Siden Talleraas sitt mulige forhold opphørte mindre enn 5 år før foreldelsesfristen ble avbrutt, er ingen deler av forholdet foreldet.

Selv om Talleraas sin sak i prinsippet skal avgjøres uavhengig av andres, bemerker retten at Brundtland sitt mulige forhold må anses opphørt senest i februar 2004 i og med at hun etter kort tid og på eget initiativ, tilbakebetalte pensjonen hun fikk fra dette tidspunktet. Hennes mulige forhold var således foreldet da Økokrim i februar 2009 innledet klarleggingen av om det var grunnlag for personrettet etterforskning.