Side:11-119207ENE-OTIR~03.djvu/4

Denne siden er godkjent

vilkårene for isolasjon er til stede, jfr. straffeprosessloven § 186a. Under henvisning til paragrafens annet ledd siste punktum settes isolasjonen til fire uker.

SLUTNING

Anders Behring Breivik, født 13.02.1979, kan holdes i varetektsfengsel inntil annet blir bestemt av påtalemyndigheten eller retten, men ikke ut over 26. september 2011.

Han undergis brev-, besøks- og mediaforbud i hele fengslingsperioden, samt fullstendig isolasjon frem til inntil 22. august 2011.

---------

Siktede var ikke til stede da kjennelsen ble avsagt. Kjennelsen meddeles siktede med opplysning om at kjennelsen kan ankes til lagmannsretten innen to uker etter at kjennelsen ble meddelt, og at anke framsettes overfor tingretten, påtalemyndigheten eller, dersom siktede er fengslet, overfor vedkommende fengselsmyndighet.

Rettsmøtet varte fra kl. 14:00 til kl. 14:30.

Retten hevet
Kim Heger