Side:Aasen - Ervingen.djvu/6

Denne siden er godkjent
6

med at tale peent og efterligne os dannede Folk; det viser da altid en vis Respekt for Dannelsen, og saa kan der da være Haab om at lede dem, at paavirke dem, at have Indflydelse paa dem. Trond er nu ogsaa en Klodrian ligesom de andre; og desuden forstaar han ikke at gjøre sig elsket af et Pigebarn. Men det er Ulykken, at jeg netop trænger til en Mand, som har noget at gjøre med, og derfor maa jeg være nedladende og holde gode Miner. Trond faar baade Gaard og Formue; der vilde jeg altsaa være sikker, enten det nu gik saa eller saa med det øvrige, for Exempel med denne Odelssag, som jeg nu faar paa Halsen. Det var da ogsaa et Vovespil af mig at kjøbe denne Gaard uden at være sikker paa, at der ikke fandtes nogen Arving. Rigtignok hørte jeg, at der havde været en Arving; men han var jo borte for længe siden; han havde reist til Amerika, ja han skulde endog være omkommen paa en Reise, blev der fortalt; og saaledes holdt jeg mig ganske tryg. Nu kommer man og fortæller mig, at denne Arving er i Live, og at han endog er hjemkommen for at gjøre sin Ret gjældende. Men han skal ikke glæde sig for tidlig; for det kan nok hænde, at hans Ret er forspildt.

Tridje Koma.
Inga. Hermann.
Inga.

Faer, der var ein Mann upp i Garden, som vilde tala med deg.

Hermann.

Aa, det er vel ikke noget, som det haster med. Hør nu, Inga, jeg tænkte just paa at sige dig noget. Trond paa Bøen har netop været hos mig og talt om