Side:Afholdssagens historie.djvu/169

Denne siden er korrekturlest


Det har gjort udkast til og fremlagt for kongressen flere vigtige lovforslag, deriblandt forslaget om probibition for D istrict of Columbia og forslaget om at nedsætte en kommission til at undersøge følgerne af rusdriktrafiken. Sidstnævnte forslag er blevet fremlagt ved hver eneste session siden 1873, men uden resultat indtil 1895, da det nationale Bureau of Labor blev bemyndiget at gjøre undersøgelser angaaende drikketrafikens økonomiske følger for arbeiderbefolkningen.

Selskabets første præsident var William E. Dodge. Mr. Dodge døde i 1883 og blev efterfulgt at Mark Hopkins. I 1885 blev Theodore L. Cuyler valgt til formand, hvilken stilling han indehavede, indtil han for et par aar siden blev afløst af Joshua L. Baily.

Den utrættelige, dygtige og selvopofrende J. N. Stearns har været selskabets sekretær og publishing agent lige fra dets stiftelse og indtil hans død i 1895. I hans sted er nu valgt J. W. Cummings. Mr. William D. Porter er selskabets nuværende kasserer.


XXIV.
Det katolske afholdsselskab.


Intet viser tydeligere, hvor langt vi er komne i afholdskampen end kirkens forhold til denne sag. I begyndelsen af vort aarhundrede var slet ikke drukkenskab seet paa som en forfærdelig synd af kirkens mænd. Tvertimod; de lovpriste hellere det selskabelige glas og ved sit eget eksempel viste, at de holdt af det. Endog saadanne kirkelige handlinger som ordination, kirkeind-