Side:Afholdssagens historie.djvu/29

Denne siden er korrekturlest


tilfælde af virkelig sygdom — undtagen ogsaa ved offentlige middage, samt i saadanne tilfælde, hvor disse bestemmelser kommer i strid med nogen religiøse ceremonier. Overtrædelser straffes med 25 cents mulkt. Beifndes nogen at dave drukket sig beruset, straffes han med 50 cents mulkt. Og der skal være 25 cents i bøder for at byde andre at drikke.” Som det vil sees, var dette blot en maadeholdsforening, og det tager endnu nogen tid, før man uden undtagelse begynder at kræve totalafhold fra alle berusende drikke.

Foruden ovennævnte organisation blev tiere lignende lokalforeninger kort efter stiftet paa andre steder. Specielt bør nævnes Massachusettsforeningen hvis formaal var “at modarbeide og under trykke den altfor frie brug at sterke drikke”. Den blev stiftet 1813. New York statsafholdsselskab stiftedes i 1829.

I 1826 udstedte pastorerne Justin Edwards og Leonard Woods et opraab til det amerikanske folk og opfordrede til et almindeligt landsmøde for at tage drikkespørgsmaalet under overveielse. Et møde blev ogsaa holdt den 10. jan. samme aar i Boston, Mass., og den 13. febr. stiftedes “The American Society for the Promotion of Temperance”. Saaledes havde man da en national forening, den første større fællesorganisation imod drikketrafiken.

En af det amerikanske afholdsselskabs første og bedst kjendte talere var past. Nathaniel Hewit. Som selskabets agent bereiste han alle øststaterne og stiftede foreninger. Han er blev en kaldt “den tidligere afholdsreforms Luther”.

I 1829 blev past. Edwards fællessekretær og organisator for selskabet, hvilken stilling han indehavde i 7 aar. Afholdshistorikeren dr. Dawson Burns karaktiserer past. Edwards som “ubetinget den bedste organisator og