Side:Afholdssagens historie.djvu/4

Denne siden er korrekturlest
Forord.


Saavidt mig bekjendt har ikke nogen almindelig, samlet oversigt over afholdssagens historie været skrevet paa norsk før. Jeg mente derfor, at en bog som denne vilde være baade tidsmæssig og nyttig. Paa engelsk er en mangfoldighed af saadanne skrifter udgivet; men de er i regelen ikke tilgjængelige for vort folk. Jeg troede af den grund, at mange baade her i Amerika og hjemme i Norge vilde være glad ved at faa en sammenhængende beretning om de vigtigste begivenheder paa afholdsreformens omraade.

Bogen gjør ikke fordring paa at være noget videnskabeligt eller heltigjennem originalt verk, men kun en ligefrem, populær fremstilling af saadanne praktiske træk, som kunde komme venner af sagen til størst nytte. Den er derfor beregnet paa at være ikke alene en historie, men ogsaa en haandbog for afholdsvenner. Af den grund har jeg med flid givet rum for de vigtigste argumenter for sagen, statistiske oplysninger, udtalelser at ledende mænd, beslutninger fattede af lægeforeninger, kirkemøder og andre forsamlinger osv.

Jeg har frit benyttet mig af kildeskrifter, særlig engelske, af hvilke jeg tildels har blot oversat store stykker. Blandt de benyttede kildeskrifter skal specielt nævnes, “Cyclopædia of Temperance and Prohibition”, “l00 Years of Temperance”, “The Temperance Movement”, “Handbook of Prohibition”, “Non-Partisanship”, “Alcohol and The State”, “Abnormal Man”, John B. Gough’s “Autobiography”, “Afholdsreformens banebrydere”, “Haandbog for Afholdsvenner”, “Afholdsbladet”, “Reform”, “Folkebladet”, “Menneskevennen”, “Blå Bandet”, “The Voiee”, forskjellige aarsberetninger,