Side:Alexanders saga.djvu/3

Denne siden er korrekturlest
Forord.

Alexander den Store var en af Middelalderens mest yndede Romanhelte, hvorfor ogsaa hans Bedrifter ere blevne Gjenstand for fast utallige Bearbeidelser saavel i Vers som Prosa hos de fleste af Europas Nationar. Hvad Under da, at vore Forfædre, som med saa megen interesse omfattede alt, hvad det havde Navn af Historie, ogsaa have optaget dette Emne imellem den store Mengde Oversættelser, hvortil de hentede Stoffet fra Frankrigs og Englands mere fabelagtige Sagnkredse.

Hvorvel nu denne Slags Sagaer i historisk Vigtighed og Interesse naturligvis lagt fra kunne maale sig med dem, der omhandle Begivenheder i de nordiske Lande, saa ere de dog for Sproget og Litteraturhistorien af stor Betydenhed, og fortjene derfor tilfalde, ligesaavel som den store Masse endnu utrykte Skrifter af legendarisk-asketisk Indhold, at drages frem for Lyset.

For ikke at tale om de vigtige Bidrag disse Skrifter indeholde til Kulturhistorien, og de interessante Betragtninger de lede til ved den eiendommelige Maade, hvorpaa vore Forfædre opfattede, gjengave og ligesom nationaliserede det fremmede Stof, vil jeg kun her kortelig gjöre opmerksom paa deres Vigtighed i sproglig Henseende. Det er en Selvfölge, at her, paa Grund af det forskjellige Stof og det fremmede Fledt, hvorpaa Tanker og Begivenheder bevæge sig, maa forekomme mangfoldige Begreber og Ord, Berigelser for Sprogforaadet, til hvis