Side:Algier og Sahara.djvu/3

Denne siden er godkjent
FORORD.

Under Kampagnen i Sydalgier i Aaret 1882 indtraadte jeg som frivillig i det beredne Fodfolkskorps og deltog med dette i Strejftogene ind over den marokkanske Grænse. Derefter fulgte jeg som Tegner den saakaldte »Mission Topographique«s Opmaalingsarbejder i Syd-Oran og var sluttelig Deltager i de Raids, som daværende Oberst de Négrier foretog mod Nomaderne.

Mine Erindringer fra dette Ophold ved den franske Arme i Algier forelægges her Publikum tillige med Skildringer af Nomadelivet og Erobringen of Ørkenen samt en kortfattet Skitse af Naturforholdene, hentede hovedsagelig fra franske Kilder.

April 1892.

D. Bruun.