Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/151

Denne siden er ikke korrekturlest


I slutten av oktober, hele november og en del av december gjorde tøveir vort arbeide usigelig anstrengende. Desuten maatte vi altid paa den sidste del av vor færd over sjøisen være forberedt paa, at en storm kunde brække isen op og føre os tilhavs. Og der er ingen tvil om, at vi, da vi naadde land, var ute i sidste øieblik. Herom vidnet de store, aapne raaker. Drygalskibræen skaffet os ogsaa uhyre vanskeligheter. Endskjønt den bare var 20 kvartmil bred, tok det os allikevel 14 dager at komme over den, saa opfyldt var den av svære, mægtige sprækker.

Endelig var det en vanskelig opgave at finde en brukelig vei op til plataaet. Vi gjorde forgjæves forsøk paa at forcere os op Nansen- og Bellingshausenbræen. Uhyre aapne gap og svære revner holdt her paa at ende vort arbeide, samtidig som dyp, løs sne paa mange steder i høi grad sinket vor fremgang. Paa plataaet var vanskelighetene mange. Den store høide besværte i høi grad aandedrættet. Terrænget var ofte meget vanskelig med store bølgedannelser og høie sneskavler. Vinden var kold og gjennemtrængende, ofte med stormstyrke. Vore læber, fingre og føtter var medtat av frost. Utilstrækkelig næring hadde vi ogsaa. Til syvende og sidst hadde vi den skuffelse at finde, at Polen laa længere inde i landet, end vi hadde beregnet, hvilket tvang os til at forcere vor hjemreise for at række fartøiet i tide. Gjennemsnitsmarsjen paa denne færd hjemover var fra 16 til 20 kvartmil pr. dag.

Efterpaa er det jo let at snakke; men der er ingen tvil om, at hadde vi hat kjendskap til den store sælmængde langs kysten, og hadde vi hat et godt spann