Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/155

Denne siden er ikke korrekturlest


de første — mine bidragsydere — angik, saa slog jeg mig snart til ro. De var alle store folk og hævet over diskussionen om anvendelsen av de beløp, de hadde ofret for saken. Saa stor tillid visste jeg, jeg hadde blandt disse folk, at de alle vilde opfatte forholdene ret og vite, at naar tiden kom, vilde deres bidrag bli nyttet i det øiemed de var git til. At jeg ikke tok feil, har jeg allerede nu hat utallige beviser for.

Hvad de sidste angaar, — de andre antarktiske ekspeditioner, som planlagdes i denne tid, — saa skaffet heller ikke disse mig nogen større skrupler. Jeg visste jeg vilde bli istand til at underrette kaptein Scott om den utvidede plan, inden han forlot civilisationen, og da vilde jo nogen faa maaneder før eller senere ikke spille nogen større rolle. Scotts plan og utrustning var saa vidt forskjellig fra min plan og utrustning, at jeg betragtet det telegram, som jeg senere sendte ham med melding om, at vi søkte ned i de antarktiske egne, mere som et tegn paa høflighet end som en meddelelse, som selv i ringeste grad kunde bringe ham til at forandre sit program. Den engelske ekspedition var helt og holdent basert paa videnskabelige undersøkelser. Polen var bare en bisak, mens mine forlængede planer gjaldt Polen i første række. Videnskapen fik paa denne lille avstikker skjøtte sig selv; men jeg visste jo godt, at vi ikke kunde række Polen ad den vei, jeg hadde bestemt mig til at ta, uten i betragtelig grad at berike flere forskjellige grener av videnskapen.

Utrustningen var helt forskjellig og jeg tviler paa, at kaptein Scott med sin store erfaring i sydpolarforskning, i noget punkt vilde ha veget fra de erfaringer, han engang hadde høstet, og forandret sit utstyr efter det utstyr, som