Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/159

Denne siden er ikke korrekturlest


arbeidsfeltet med det samme og fra stuedøren kunde se de forhold og det terræng, vi vilde faa med at gjøre. Desuten hadde jeg lov til at anta, at terrænget sydover fra denne del av barrieren, saa vidt fjernet fra land, vilde være betydelig bedre og byde paa færre vanskeligheter end det opskrukkede terræng langs land. Dertil kom ogsaa, at dyrelivet i Hvalbugten ifølge beskrivelsene var overordentlig rikt og bød alt, hvad vi behøvet av ferskt kjøt i form av sæl, pingviner o. s. v.

Foruten disse rent tekniske og materielle fordele som barrieren syntes at ha som overvintringsplads, bød den ogsaa en ganske særlig vel skikket plads for en undersøkelse av de meteorologiske forhold, fordi man her vilde være uhindret av land paa alle kanter. Man vilde paa selve aastedet kunne studere barrierens karakter ved daglige observationer, bedre end noget andet sted. Saa interessante fænomener som denne uhyre ismasses bevægelse, fødning og kalvning vilde selvfølgelig kunne studeres meget nøie paa dette sted.

Til sidst, men ikke mindst, den overordentlige fordel, at den altid var forholdsvis let at række med fartøi. Endnu var ingen ekspedition blit hindret i at trænge ind her.

Jeg visste, at denne plan — overvintring paa selve barrieren — vilde bli utsat for sterk kritik som uvorrenhet, dumdristighet med meget andet rart. Den almindelige antagelse var jo, at barrieren var flytende her som andre steder. Ja, selv de, som hadde været paa stedet, mente jo dette. Shackletons beskrivelse av forholdene deri da han passerte, syntes ikke meget lovende. Mil paa mil hadde brukket av, og han takket sin Gud, at