Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/161

Denne siden er ikke korrekturlest


Jeg hadde ofret et særlig studium paa denne specielle dannelse i barrieren og var kommet til det resultat, at den dannelse, som idag findes i Rossbarrieren under navn av Hvalbugten, ikke er noget andet end den selvsamme bugt, som blev observert av Sir James Clark Ross, vistnok med endel og store forandringer, men allikevel den samme. I 70 aar hadde altsaa denne dannelse — med undtagelse av de avbrukne stykker — holdt sig paa samme sted. Jeg sluttet mig derfor til, at nogen tilfældig dannelse kunde det ikke være. Hvad der engang i tidernes morgen har stoppet den mægtige og voldsomme isstrøm paa dette sted og dannet en fast bugt i iskanten, som ellers løper næsten like frem, har ikke været bare et flygtig lune av den forfærdelige magt, som kom brusende frem, men noget ganske anderledes solid — noget som var solidere end den haarde is — nemlig det faste land. Her tørnet saa barrieren paa dette sted op og dannet den bugt, som vi nu kalder Hvalbugten. Vore iagttagelser under vort ophold der godtgjør rigtigheten av denne teori. Jeg næret derfor ingensomhelst betænkelighet ved at lægge stationen paa den del av barrieren.

Landpartiets plan var, saa hurtig som hus var bygget og proviant bragt i land, at føre proviant i marken og oprette depoter saa langt mot syd som mulig. Jeg haabet at faa bragt saa meget proviant ned til 80° s. br., at vi kunde betragte denne bredde som den egentlige begyndelsesstation for selve slædefærden mot Polen. Vi skal senere se, at dette mit haab blev mere end opfyldt og et mange gange større arbeide utført. Naar disse depotarbeider var utført, vilde vinteren staa for døren, og med det kjendskap, vi hadde til forholdene i de antarktiske egne,