Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/188

Denne siden er ikke korrekturlest


Nødvendig isverktøi, saasom sager fra 2 til 6 meter lange, ispiler og isbor var ikke glemt.

Av videnskabelige instrumenter hadde vi en god del med. Professor Nansen og Helland-Hansen hadde ofret mangen time paa vort oceanografiske utstyr. Derfor var ogsaa dette blit et mønsterutstyr. Desuten hadde baade Prestrud og Gjertsen gjennemgaat den nødvendige skole i oceanografi hos Helland-Hansen ved Bergens biologiske station. Selv hadde jeg opholdt mig der en sommer og deltat i et av de oceanografiske kurser. Helland-Hansen var en glimrende lærer. Jeg tør desværre ikke paastaa, at jeg var nogen tilsvarende glimrende elev.

Professor Mohn hadde git os et komplet meteorologisk utstyr. Av instrumenter, som tilhører „Fram”, kan jeg nævne et pendelapparat, en udmerket astronomisk teodolit og en ypperlig sekstant. Løitnant Prestrud studerte benyttelsen av pendelapparatet med professor Schiøtz og bruken av den astronomiske teodolit med professor Geelmuyden. Desuten hadde vi flere sekstanter og kunstige horisonter, saavel glas som kviksølv. Kikkerter hadde vi i alle former fra de største til de mindste.

Jeg har hittil behandlet det store fællesutstyr og skal nu gaa over til overvintringspartiets specielle utstyr. Huset vi førte med os blev bygget paa min eiendom i Bundefjorden, saa jeg stadig kunde følge med og se arbeidet, eftersom det skred frem. Det blev bygget av brødrene Hans og Jørgen Stubberud, og arbeidet blev helt igjennem et pragtverk, som begge brødrene hadde ære av. Materialene viste sig helt igjennem udmerkede. Huset fik en længde av 8 m. og en bredde av 4 m. Fra gulv til