Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/262

Denne siden er ikke korrekturlest


med „bæstene”. De stakkars bæster gjorde visselig ikke noget forsøk paa at forgripe sig paa Rønnes person mere end paa nogen andens, men han syntes længe at nære sine store tvil derom. Rigtig tryg følte han sig neppe, saalænge hundene ikke hadde mundkurver paa.

En del av vor utrustning, som vi var særlig omhyggelig med, var naturligvis skiene. Efter al sandsynlighet maatte de jo bli vort hovedvaaben i den kommende strid. Saa meget vi end kunde lære av Scotts og Shackletons beretninger hadde vi vanskelig for at begripe det, naar der i disse blev anført, at bruken av ski paa Barrieren ikke var nogen succes. Av de beskrivelser, som blev git av overflatens beskaffenhet og forholdene forøvrig, maatte vi tvertimot slutte, at ski var og blev det eneste brukbare. Intet var spart for at skaffe et godt skiutstyr, og en dreven kar hadde vi til at passe paa det — Olav Bjaaland. Det er nok at nævne navnet. Da der ved avgangen fra Norge var spørsmaal om at finde en god plads til vore ski, fandt vi at maatte dele vort eget logi med dem; alle par blev anbragt oppe under taket i forsalongen. Noget bedre sted hadde vi ialfald ikke at by paa. Bjaaland, som i de sidste par maaneder hadde forsøkt sig i det for ham noget uvante haandverk at være sjømand, gik under reisen gjennem passatstrøkene over til sin gamle bestilling: skimaker og snekker. Saa vel ski som paabindinger var levert færdig fra en vaabenforretning i Kristiania. Det stod igjen at bøie til jernørene og tilpasse bakstroppene efter hver enkelt mands støvler, saa det hele var klappet og klart til bruk ved ankomsten til Barrieren. Der var sørget for fuldt skiutstyr til hver mand, for at ogsaa de, som skulde bli igjen ombord, under opholdet