Side:Anne og Alet.djvu/39

Denne siden er godkjent

Carlsdatter Vædingpladsen, hvilket Alet selv havde fortalt Berthe og tilføiet, at hendes Søster Anne Kristofersdatter havde skaffet hende Giften.

Vi komme nu til at gjøre Bekjendtskab med Alets Fader, en Olding paa 70 Aar, der optraadte som et nyt Vidne. Det er umuligt at danne sig et Billede af denne Mand, om hvem Intet er bekjendt. Høit har han visselig ikke staaet i moralsk Henseende og, skjønt enkelte Smaatræk synes at vidne om et varmt Faderhjerte, er der igjen noget Andet, der tyder paa Letsind og Følesløshed og vækker Tvivl, om han virkelig fortjente den Ros for Ømhjertethed, som meddeltes ham af hans Ægtefælle.

Oldingens Forklaringer vare af liden Betydning. Han vidste Intet om Aarsagen til Gunild Carlsdatters Død, og havde først den 6te August erfaret det af Alet begaaede Mord paa hendes Pleiemoder. Han tilstod, at han en Onsdagsaften havde været udenfor Arresthuset paa Hougerød og talt med Berthe, men kun bedet hende om at holde sig til Sandheden og „tage sin Sjæl i Agt.“ Da han adspurgtes om Aarsagen til Anne Paulsdatters Død, svarede han, at hun formentlig i sin høie Alder af nogle og otti Aar