Side:Beslutning om uniform.djvu/2

Denne siden er godkjent


Til stede: Kun dommeren.

Dommeren hadde sakens dokumenter.

Oslo politidistrikt har den 25. juli 2011 oversendt retten kopi av et bilde av siktede, som viser siktede i en form for gallauniform. Etter det opplyste ønsker siktede å bli fremstilt i uniformen til dagens rettsmøte.

Retten beslutter med dette at siktede ikke skal fremstilles til fengslingsmøte ikledd uniformen. En slik fremstilling vil – hensett til sakens svært alvorlige karakter – stride mot alles verdighet, og virke unødvendig forstyrrende, provoserende og krenkende, jfr. domstoll. § 132.

Kim Heger
tingrettsdommer