Side:Biologi for gymnasiet. 1. Botanik (Thekla Resvoll).pdf/7

Denne siden er godkjent
FORORD.

Den nye skolelov kræver angaaende undervisningen i biologi i gymnasierne «kjendskab til dyrs og planters udvikling og liv».

I udkastet til undervisningsplan for gymnasiet er lovens fordringer for botanikens vedkommende nærmere fortolkede saaledes:

«Med udgangspunkt i cellen gjennemgaaes den ana­tomiske bygning i planternes fire grundorganer (rod, stamme, blad, haar) hos angiospermer og gymnospermer, fremdeles i blomsten og frugten med frøet.

Derefter omhandles planternes spiring, ernæring og vekst, deres bevægelse (heliotropisme og geotropisme, søvnbevægelse). Lidt om snylteplanter og insektædende planter. Planternes beskyttelsesmidler, overvintring, formering (vegetativ og kjønslig) og frøspredning. Kryptogamernes almindelige karakter og enkelte grupper.»

Stoffet, der er meget betydeligt, er saaledes her direkte og utvetydig opregnet, hvilket medfører den fordel, at man ikke behøver at være i tvil om stofudvalget. Men anderledes kan det muligens stille sig med hensyn til begræns­ningen af stoffet. Ogsaa i denne henseende giver imidlertid udkastet en bestemt anvisning, idet det heder:

«Hvad angaar undervisningen, maa den med nødvendighed holde sig til det aller væsentligste, uden bestræbelse for at omfatte det mest mulige, men med koncentration paa hoved-