Side:Biologi for gymnasiet. 1. Botanik (Thekla Resvoll).pdf/8

Denne siden er godkjent
VI

punkter, hvis undersøgelse kan give eleverne et, om ikke fyldigt, saa dog indenfor sin begrænsning klart indtryk af livs­udviklingen i den organiske natur.»

Denne sterke pointering af koncentration om livsudvik­lingens hovedpunkter giver ogsaa, forekommer det mig, en god og bestemt anvisning for en lærebogs anlæg og plan. Forat en saadan skal kunne give et klart indtryk af livsud- viklingen i planteverdenen, synes det at være den naturligste fremgangsmaade at begynde med de enklest byggede plante former og derefter gaa over til mere og mere sammensatte. Denne fremgangsmaade har jeg derfor anvendt i foreliggende lærebog. Derved vil følgelig det, som efter undervisnings­planen kræves om kryptogamerne, blive behandlet før fane­rogamerne.

Denne ordning af stoffet har ogsaa den fordel at være i overensstemmelse med den, som undervisningsplanen har bestemt for zoologien; «— — — gjennem behandling af enkelte typer at anskueliggjøre rækkefølgen fra den yderst enkle til den mere komplicerede organisation.» Derved at der bliver anvendt en lignende fremgangsmaade i botaniken som i zoologien, vil det visselig blive lettere for eleverne at kunne anskue den organiske natur som et hele.

Jeg har i denne henseende konfereret med min kollega, frk. konservator Kristine Bonnevie, der samtidig har under udarbeidelse 2den del af denne lærebog, zoologien.

Den her anvendte plan har tildels været meget vanskelig at udføre, idet der i litteraturen ikke findes noget mønster hertor. For med sikkerhed at kunne henføre de forskjellige lænomener til den valgte type har jeg derfor oftest maattet benytte specielle originalafhandlinger.

Forinden bogen tages i brug, maa jeg tillade mig at pointere nødvendigheden af, at der gives eleverne anledning til at se og selv iagttage det beskrevne. For anatomiens vedkommende er mikroskopet uundværligt. Jeg har derfor i bogens første afsnit i al korthed beskrevet de væsentligste hovedpunkter ved mikroskopets anvendelse i botaniken. —

For fysiologiens vedkommende har jeg gi vet anvisning paa en del lette experimenter.