Side:Biskop Jens Nilssøns visitatsbøger.djvu/545

Denne siden er godkjent
Visitatio in Telemarchia, ao D. 1595.[1]
Ao 1595.


Den dag nest for ieg for vd i denne visitatz som vaar den siste Junij eller den 29 Junij lente ieg her Nils paa Vllenssager min bog som den suenske Olaus Magnus haffuer giort de rebus Sueticis et historiis (?) regnorum septentrionalium, bunden i huid pergament in 4o. Oc samme tid antuorde ieg hannem sin bog igien som vaar in 8o eiusdem argumenti vaar den tid Peder Knudsen[2] hos mig oc nogle andre venner.At visitere, fra Nummedall til Tind 5 miil imelum, fra Tind, offuer Tindsiø 4. mijll saa til lands igiennom Grandtzherrit annex til Hierdall och Seudeland oc annex til Hierdall, oc at huile en nat enten vdj Grandsherrit eller Seudeland, oc er fra Tindsiø oc til Hierdall 3½ mill. Men der som det bless at mand icke kand komme offuer Tindsiø, da til lands igiennom Tudalen annex til Hierdall.

Fra Hierdall til Vennie 5½ mijll om Oluff Nub i Langelien, oc igiennom Ødefield annex til Lauerdall, saa til Vennie derfra 1 mill oc 1 fiering.

Fra Vennie til Fyrisdall til lands igiennom Fyrisdals annex.

Fra Fyrisdal til Lauerdal igiennom Heggelands och Vædums annexer 4 mijll.

Fra Lauerdall til Huidesiø 2 mijll til baads offuer Bandall ther er och landuey imellum.

  1. Paa indsiden af omslaget paa dette hefte staar skrevet: Den 21 Julij antuorde Oluff Reiestedt bispen 6 mß.
  2. Smlgn ovenfor, s. 289 og note 1.