Side:Missionslære.djvu/1

Denne siden er korrekturlest
Forord.

Da jeg anden Gang blev Lærer ved det praktisk-theologiske Seminarium, bar jeg ogsaa med mig Ønsket om i nogle Timer udenfor den sæd vanlige Tid at kunne give Kandidaterne et lidet Indblik i Missionslæren. Desværre blev dette Ønske af forskjellige Grunde ikke til Virkelighed. Men det har dog havt sin Betydning, idet det gav Stødet til Udarbeidelsen af nærværende Bog. Da jeg nemlig selv hverken havde Forudsætninger eller Tid til noget selvstændigt Arbeide paa dette Omraade, og fremmede Skrifter om Missionslæren ikke tog det Hensyn til den norske Kirkes Missionsliv og Missionsarbeide som krævedes, henvendte jeg mig til Missionsskolens daværende Forstander, Pastor Jørgensen, med Anmodning om hans kyndige Bistand. Han imødekom med stor Beredvillighed dette Ønske og skrev den Fremstilling af Missionslæren med særligt Henblik paa den norske Kirkes Forhold som her efter fornyet Gjennemsyn foreligger trykt.

Forfatteren har herved bidraget til at fylde et Hul i den norske Presteuddannelse, idet Seminariets Kandidater nu kan henvises til gjennem hans Bog at skaffe sig det fuldstændigere Kjendskab til Missionslæren som er fornødent for dem for deres senere Gjerning i Menigheden. Men en endnu større Interesse vil hans Bog have for de Prester som allerede er i Virksomhed rundt om i vort Land og som under sit Arbeide for at vække