Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/105

Denne siden er ikke korrekturlest


94 1.1sTBn os MANnA1.S AMT. er der i Tveid herred kun lidet behov for andre kjøreveie; de private gaardveie, som findes, er kun af ringe betydning Rideveie. Fra gaarden Havn-“resand gaar en ridevei over Vigvold til Haanes og en anden til Timenes i 0ddernes herred. Kjøreveien fra Dania-stad til Frø(jern fortsætter som ridevei langs Krokvatn til Ødegaarden og videre ind i Høvaag herred. Fra hovedveien ved Drangsholt fører ridevei mod øst ind i Birkenes herred. Fra den gamle hovedvei ved S—iii-nland fører ridevei over til Vennesla kirke. Fra gaarden Her-net ved hovedveien er der ridevei til Ven- nesla kirke. Disse rideveie er rodelagte. Tveid herred var i 1899 delt i 10 skolekredse med 324 undervisningsberettigede børn, 5 lærere og 2 lærerinder. Randøsund herred. Randøsund herred (43.12 km.2, i 1891 1 133 indbyggere, i 19O0 1 101 indbyggere) udgjør Randøsun(l sogn af Oddernes præstegjeld. Det er en del af Od(lemes og Ve)mesla lensm(mds(listrikt og en del af Odde thinglag. Randøsunds gamle navn var Randarsund, og det nævnes i «b’ornmanna sögur» IX, 17. Randøsund herred er den sydlige del af halvøen mellem Kvaasefjorden og Tovdalsfjorden, og hertil kommer de ved kysten liggende øer. Herredet er ikke høit, enkelte aaser naar op over 1O0 m. Herredet har endel naaleskog og frodig løvskog. Landet nærmest kysten er oftest nøgent. Frikstad (Randøsund) anneks kirke ligger omtrent midt i Randøsund herred under nordlig bredde 58Ó 7‘ 58“ og under længde vest for Kristiania meridian 2Ó 35‘ 54“. Randøsund herreds største udstrækning fra nord til syd er ca. 1O km. og fra øst til vest ca. 10.5 km. Randøsund herred omgives af ()d(lernes, Tveid og Høvaag herreder. Mod syd grændser det mod havet Af heri-edets samlede areal. . 43.1 km.’ er: “ Fastland .......... 39.7 »