Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/108

Denne siden er ikke korrekturlest


RAN1)OSUN1) HERnP:1). 97 AnkerpladSe og havne i herredet er: KvarneskiZen er en havn for fartøier af indtil 4 meter dybt- gaaende, med lerbund og 1O meter vand. Kilen er ren, men man kan kun komme ud med nordlige og vestlige vin(le, hvorfor havnen kun lidet l)enyttes. I)en bedste ankerplads i Randosund er paa sundets nordside ved Brede-ik med lo-—ll m. vand og mudderbund. Den kan kun benyttes af fartoier, der ikke stikker dybere end 4ï;Z2 m.; der kan ogsaa ankres i Sf(Il?(](’]l(’SbllgZ(’Il paa 20 m. vand og med lerbund: almindelig ankrer større fartøier paa Stangen().§jjor1l paa ca. 40 m. vand. Mellem Tøi-so og Z3l’(I”t()Z)M(’)l er ankerplads med l3 m. vand og god holdebund. Paa nordsiden af sundet mellem begge .R(l]l(Z(I(’)’Il(’ er anker- plads paa 18—2O m. vand og god holdebund. I Sfoksæm1I paa østsiden af Vestre Randø mellem denne o og Stokholmen er en tryg, men liden havn med 7—-9 m. vand og lerbund. Ligesaa i Vraane.sbe1gte1e paa fastlandet i nord for Vestre Randø, ll m. vand og sten— og sandbund. Indseilingerne til RandøsundS havne er temmelig urene og i selve sundet er stærk og uregelmæssig strømsætning. Havne paa østsideu af Kristiansands— og Tovdalsfjord, hvilke fjorde er temmelig rene, er: lndenfor Herø mellem Teistholmen og fastlandet, ankrer man paa 13 m. vand og blød bund, ved I—Im“ø.flø noget estligere er dybden 17 m. med ler og mudderbund. Mellem —S)“m-Sø og Pl’æSZ() er en god, men liden havn for 2 m. dybtgaaende smaafartøier. Sundet mellem Sjurso og Præstø er saa grundt, at der ikke er farbart med en almindelig baad. I Lyngøszmd er havn med 18—:2O m. vand og lerbund. Sundet kan passeres af smaafartøier. . I Kors-:;ig kan fartøier løbe ind og ankre paa 18—2O m. vand. Sand og lerbund. Denne ankerplads benyttes dog sjelden. Farvandet paa østsiden af KristianSandsfjordens ytre del omkring (?fGNRi)l(ISkj((’)’BIl(’ er meget urent, og disse skjær har ofte voldt forlis. n Til veiledning ved seilladSen er .fyr1Z paa G:“1mningen og paa Okse (i 0ddernes herredË1. I herredet ligger Grøm:ingen j?1)—. oprettet 1878, det lyser hele aaret fra s. 5O“ ø., fri vesteuom SV(91’tl11gl)OGIl, gjennem s. og v. indtil n. 40“ v., fri vestenom Ytre Kirkeboen og fri veStenom Dvergsøboen. Fra holmen stikker et rev ud mod S. s. v. Der er taage.s“ignal, en klokke. Forskjellen mellem (—l1he og .flo(l er ringe. 7 — Lister og Mandals amt I1.