Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/110

Denne siden er ikke korrekturlest


RANDØSUNI) I—IERRED. 99 Myrer. Der er mange smaa, men gode myrer samt mange tjern, som f. eks. Holm-natn og Rossa med flere, som delvis kan udtappes til indvinding af jord.“ Flere mindre myrer egner sig til dyrkning; en del opsiddere har faaet laan af myrdyrkningsfondet, og det har vist sig, at det, som er opdyrket, giver godt udbytte. Af anden dyrkbar jord er her ikke noget, der kan svare regning at dyrke med høi arbeidsløn. Her er god tilgang paa tang til gjødsel, men den bruges endnu lidet. Mindre myrer er der, som berørt, i Randøsund herred i dalene. Nogle torv myrer er der paa nogle øer paa fastlandet, saaledes Li1memyren. Der er ingen større torvdrift. Hjemmehavnene er ikke tilstrækkelige i herredet, og de bliver i den senere tid mindre benyttet, da det svarer bedre reg- ning at staldfodre kreaturerne. Fjeldbeiter og fjeldslaatter er der ikke i herredet. Husdyrhold samt fjærkæ i Randøsund i 1l)O0: Heste ........ . . . . 6O Storfæ . . 6 l8 Faar . . 7 9 Svin . . . . 99 Høns . . . . 1 3O0 Kalkukuner . . . l Bikuber .......... 101 Kvæget er meget blandet; der“ bliver nu indkjøbt ikke saa faa kjør og okser af lyngdalsracen; sandsen for at skaffe sig gode melkedyr er tiltaget. Der er ingen ysterier og meierier i Randøsund. Der sælges lidet hnsdyr, og der kjøbes heste for bygdens forsyning; noget hornkvæg opdrættes til salg. Svineholdet og Salg af Svin er ti1taget noget. Der sælges noget kjød og flesk. Melkeproduktionen har tiltaget meget, og Salg af melk er af stor betydning, særlig til byen. Af Smør og Ost derimod sælges der lidet Skog. Der vokser mest furu og ek; i senere tid plantes her noget furu og gran og lidt lærketræer; planterne faaes fra ätatens planteskole ved Farsund. De nordligste mod Tveid sogn grændsende dele af halvøen er temmelig godt bevoksede med furu, som har en nogenlunde frodig vækst. Midtpartiet er stærkt overgroet med ek, som er mest ud-