Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/111

Denne siden er ikke korrekturlest


1()O LISTIiR OG MANDALS AM‘I’. bredt i de til indmarken stø(len(le havnestrækninger samt i de med bedre jordsmon forsynede smaadale, medens forhøiningerne mellem disse ligesom de fra de opdyrkede strøg mere fjernt- liggende aaslier for det meste har furu. Den sydligste del samt de udenfor samme liggende øer har kun ubetydelig skog. Der afsættes aarlig foruden ekebark en del saglast af furu. Skogen giver noget sagtømmer og anden større rundlast samt smaatømmer (propS og lignen(le); bygningstømmer kjøbes af fisker- l)efolkningen fra Sagene. Middelsprise11 pr. tylvt bygningstømmer angiveS at være øre pr. kubikfod og den almindelige dimension som mindste maal 12 fod med 6 toms top (rundlast). Der sælges noget ved, og l1erredet behøver ikke at kjøbe ved. men endel af indvaanerne kjøber fra sagbrugene. MiddelspriSen var i l9OO pr. meterfavn brændeved: 13 kr. for birk, 1O kr. for or, l1 kr. for furu. Der sælges bord og planker fra et sagbrug, men der kjøbes fra Kristiansand endel høvlede materialier til husbrug. Om ekeskogen paa nogle gaarde i Randøsund herred heder det i en beretning af l(i31 af Palle Æ’O8(’)lk)’(I)lZ.Z’ og Stem) l“’ill“msen: Dem-s“(—s, middelmaadig god ekeskog og ungskog. Frikslad og Holfe, middelmaadig god ekeSkog og ung skog. Dr(mge, god ekeskog og ungskog. Kaar-nes, en ringe del ungskog. De l)edste skoggaarde ligger i herredets nordre del; i sognets østre del er der nogle skoggaarde, nemlig ])l’G)l(](’, Lykk(—1lr(mg og Vatne. Skogen har i de sidste 2O à 3O aar minket. Ganske lidet skog eies af u(lenbygdsboende, saa at næsten al skog tilhører bygdens indvaanere. Noget snaumark er skikket til skogkultur. Der samles lidt kongler til frøklængning. Fiskeri. Ved kysten drives makrelfiske, og i den senere tid ogsaa lidt sildefiske. Af makrelskøiter er der i herredet om- trent 5O. Hjemme1isket har stor betydning for herredet; redskaberne er alle slags, ruser, troldgarn, net og snøre. Her drives noget hummer1iske og paa en enkelt gaard lidt østersfangst. Laks flskes ved kysten og i Tovdalsfjorden, mest med kilenøter. Det samlede udbytte af fiskerierne i Randøsund og Od(lernes herreder: Kr. 1895 . . . 123 60O 1896 . . . 119 27O