Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/119

Denne siden er ikke korrekturlest


108 1.1sTHH OG n1AN1)A1.s AM’I’. gaaende er lerholdig og adgangen til grus daarlig, er veiene som regel i en middelmaadig forfatning; de benyttes heller ikke meget, væsentlig kun til transport af melk og lignende til nærmeste damp- skibsanløbssted, hvorfra den videre trafik paa Kristiansand under- holdes af forskjellige lokale ruter. Herredets sydøstlige til Kvaase- fjorden stødende del er endnu uden forbindelse med veinettet. De rodelagte bygdeveie er følgende: 1. Fra Tor-seig ved Vige færgested over Tovdalsfjorden (kfr. bygdevei nr. 2 i Oddernes herredl i østlig retning forbi strømme til Fr-“iksta(] (Randøsund kirke) og videre i sydlig retning til an- lobsstedet Kongsh(uPn. Til Frikstad er forholdsvis nyere vei med stigning ca. l:8, derfra til Kongshavn ældre vei med stigning 1:6; veibredden er 2.5 m. og den samlede længde 8.5 km. 2. Fra Strømme paa sidstnævnte vei nordover til Tveid grændse ved TI“)ll(’)i(‘S, hvorfra fortsættes langs Tovdalselven (kfr. bygdevei nr. l i Tveid herred). Veibredden er 2.5 m., største stigning ca. 1:7 og længden 3.7 km. 3. Fra Stromme sydover til henimod gaarden ]xrOb“l’í(]— ny- bygget vei med bredde 2.5 n1.. stigning l:8 og længde 1.:3 km. 4. Fra B—]—(iT’)71’Sf(I(Y paa Frikstadveien østover om ])range til Hovaag grændse, hvorfra fortsætteS inden sidstnævnte herred til Kvaasefjorden; bredde 2.5 m., stigning l:8 og længde ca. 4.2 km. 5. Fra Frikstad vestover til gaarden I—Iolf(1, nybygget vei med bredde 2.5 m., stigning l:8 og læ11gde I.3 km. Den samlede længde af Randøsund herreds byg(leveie udgjør saaledes 1—(1. ]9 km. — Rideveie (fodstier). I Randøsund herred er flere for det meste n1aadelige rideveie. Vei fra ]þV()—9l?I‘g til Strømme og videre langs Tovdalsfjorden ind i Tveid herred er ikke rodelagt og kun en daarlig ridevei. Vei fra Bahus om Lokkedrang og Nygaard ind i Hovaag er kun at betragte som ridevei og skogvei. Randøsund herred var i l899 delt i ti skolekredse med l59 underviSningsberettigede born, 3 lærerere. Odd ei-n es heri-ed. ()d(Iernc‘s he)“r(Þ(I (96.27 km.2, i l891 4 209 indbyggere, i 190O 4084 indbyggere) udgjør 0ddernes sogn af 0ddernes præstegjeld. Herredet er en del af ()(f‘l1»m(ɔs og V())JM(’S’Z(l Z(?)lS’IM(l))(]S(YiS’fl’i,i’f og en del af ()1l(l(— fhinglag.