Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/120

Denne siden er ikke korrekturlest


()1)1)E11NI—:S H1—:RREI). 109 Oddernes gamle navn var ()trzme.s-. Formen Otrunes synes at vise, at herredet har navn af elven Ottra og ikke af dyre- navnet Oh-. Navnet paa Oddernes (0tternes) og Otter Aa forklarer Peder (’l(1uxsøn af olr saaledes: (—:Oc haffue de begge deres Nafn af[ en høy, lang Klippe, som ligger nogne Mile op i Landet, nemlig 10 eller 11 Mile, oc er høyre end de andre Field, oc kaldis ()tteren, fordi der er en høy Humpel mit paa samme Field, thi naar en Otter vil 1øbe, da skiuder hand sin Røg op oo giør en Skruld der-paa. ()(I(lernes herred ligger paa Vestsiden af Tovdalsfjorden. Det bestaar dels af fastland og dels af flere større og mindre øer i Tovdalsfjorden og i dens munding. Ved Kristiansand bys terri- torium deles Oddernes herred i to dele. “ Oddernes hovedkirke ligger omtrent midt i Oddernes herreds østre del under nordlig bredde 580 9‘ 24“ og under længde vest for Kristiania meridian 2Ý’ 44‘ 18“. Oddernes herreds største udstrækning fra nord til syd er 22.4 km. og fra øst til vest 12 km. Herredet omgives af Søgne, Oc:rebø, H(eg(?l(m1l, V6YlIl(’—S’Z(l, Tal-ei(l og R(mdøsam(l. Mod syd grændser det mod havet. ](I’I“3fl:(I)lS(lI2(Z bys territorium omgives paa den største del af sin omkreds af Oddernes herred. s Af herre(lets samlede areal, 96.:3 km.2,“er: Fastland ........ .88.4 km.“—Z O e r: Oksø . . . . O.2 km.2 Ytre Flekkerø . . 2.9 x- A11dø .... . I.53 “—) Bragdø . . . . O.6 » 246 smaa øer ....... 2.8 » Samlet areal af øer 1.8 km.‘’* Oddernes herred er ved Kristiansand by og dens kjøbstads- jorder delt i to dele, en nordlig del, som ligger paa begge sider af Toridalselven, og en sydlig del, der bestaar af fastlandet vest for Kristiansandsfjo1—den og Flekkerøgabet, og endelig kommer her- til Flekkerø med omgivende mindre øer. Herredets nordlige del gjennemstrømmes af Tori- dalselven.