Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/126

Denne siden er ikke korrekturlest


oooEBNEs Hr:nHEu. 1l5 produktionen er tiltaget noget, og Salg af melk er af megen be- tydning især til Kristiansand, men der sælges kun lidet smør. Der er ikke meierier og ysterier i Oddernes herred. Gaardbrugerne leverer sin melk til meieriet i Kristiansand. Skog. Der er skog af furu, ek, birk, asp og or. Desuden vokser der ask, lind, selje, løn, rogn, heg, hassel, alm, korstræet, brakal, asal, ener, barlind og pil. De til Tveid herred stødende dele af indlandet ligesom for- skjellige dele paa Vestsiden af Toridalselven er tildels vel forsynet med skog, medens øerne dels er nøgne, dels har de kratskog. Paa kystlandet østenfor Kristiansand er skogene haardt medtagne. Landstrækningen mellem Toridalselven og Tovdalsfjorden bestaar for en væsentlig del af Skraastadheien og dennes afheld- ning til forskjellige kanter. De ned imod Torida1selven i vest liggende bratte listræk- ninger ligesom de ovenfor eller nordenfor Kristiansand liggende aasrygge er kun daar1ig forsynet med skog; der har paa disse sidste aaser tidligere været god skog; men stærk hugst taalte de ikke, thi jordbunden var for daarlig og be1iggenheden udsat; byens omgivelser paa denne kant vil komme til at dele skjæbne med de vestenfor samme liggende aaser, der har tabt sit skog- dække. Skraastadheien samt dennes afsænkning i øst ned imod Tov- dalsfjorden indtil postveien til Kristiansand har en del god skog, ligesom der ogsaa i egnen mellem nævnte vei og fjorden er et par gode skogstrækninger, som paa landtungen mellem Gilsvatn og Tovdalsfjorden. Ogsaa strøget herfra sydover henimod Kri- stiansand har havt lignende god skog. Til disse skoge slutter sig Oddernes præStegaardsskog, som strækker sig opefter høiderne nordenfor byen; denne har været ilde behandlet Strøget vestenfor Toridalselven er forholdsvis godt forsynet med skog, der strækker sig langs de fra dalbunden opstigende aaslier. I egnen fra herredets nordgrændse indtil (1Ïglandsbakkenỳs dalføre er løvskogen i den til dalbunden nærmest stødende del af lieme forherskende, medens høiderne og afsatSerne har furuskog Disse strækninger afløses i vest af en gold, næsten træ1øs fjeldryg, der kaldes Hestheia. Nedenfor og omkring Aaurebæk- vatn er god furuskog. Aaserne tiltager i høide vestover eller henimod grændsen af Greipstad herred, og skogen bliver efterhvert sjeldnere og glis- nere; de fra dalen længst bortliggende fjeldlier er kun besatte med skog af ringe værdi. Kyststrækningen vestenfor Kristiansand har tidligere havt Z