Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/128

Denne siden er ikke korrekturlest


0D1)ERNES Hr-:RRED. ll7 favn brændeved var: 15 kr. for birk, 1O kr. for or, kr. l2.5O for furu, 12 kr. for gran. Af andre skogprodukter sælges: bark, bord og planker, og kjøbes: bark og endel høvlede„materialer samt stav. Det meste af herredets skog eies af herredets indvaanere. Der er endel snaufjeld skikket til skogkultur, og nogen plant- uing er foretaget Myrer er der paa heierne, i dalene og paa øerne. En myr paa IØos er ca. 2O maal og opdyrket; Storemy1— paa Flekkerø er ligeledes opdyrket Stor-em-yr paa Ytre Mosby er dyrk- bar. Desuden er der mindre muldmy1—er skikkede for dyrkning og mosemyrer. Der er nogle torvmyrer, som benyttes af eierne til eget brug. Fiskerierne er af vigtighed i 0ddernes herred, særlig- makrelfisket og sildeflsket. Udbyttet af fiskerierne er tidligere angivet under Randøsund herred. Til makrelfisket bruges —i almindelighed dæksskøiter fra 23 til 32 fods længde over stævne-ne, med en garnlængde fra 3—4000 m. De samme Skøiter benyttes ogsaa til drivgarnfiske efter sild; til dette fiske bruges en garnlængde paa ca. 7O() m. Makrelgarnene er l20 masker dybe, Sildegarnene 150. Der er 33 mands besætning i makrelfisket, 4 mand i sildetisket. I makrelfisket deltager fra Flekkerø 56 skøiter. I sildefisket deltog i l901 22 Skøiter fra Flekkerø. I makrelfisket deltager tillige fiskere fra andre dele af herredet: Vaajebyg(len, Kuholmen og PræStvigen. Der er i herredet et stenbrud: Sødals stenhuggeri paa gaarden Sødal ved Ottra, hvor der brydes granit. I l90O er med 5 mand udbrudt ca. 70O m.2 gadesten, ca. 560 m.?’ grund- mursten og ca. 3OO l. m. trapper o. S. v. til en værdi af 66OO kr. I 0ddernes herred var der i 1899 21 industrielle an- læg med 429 arbeidere, 2l motorer med å384 heStekræfter, som disse tal viser (se tab. pag. 1l8.) Ved udgangen af 19OO var der l8 personer, Som drev land- handel efter bevilling eller handelsbrev. De vigtigste handelssteder er Mas-by og Lah(W(1. Handelsforeninger er: Høie handelsforening paa Mosby begyndte sin virk- somhed i l898, Omsætning i l9O0 var ca. 30 O0O kr. Flekkerø handelsforening paa Mebø begyndte sin virksomhed i l898, Omsætning i l9OO var ca. 22 0O0 kr.