Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/131

Denne siden er ikke korrekturlest


l20 LISTI—2R OG MANDALS AMT. slog lensherren Pa1le RosenkrantZ kongen anlægget af en kjøb- stad indenfor fæstningen. Toldstedet i Flekkerø ophævedes, og havnen tabte sin gamle betydning som handelssted; men befæstningerne vedligeholdtes og blev efter kong Kristians død 1648 betydelig forstærkede af Fredrik III under den 1652 mellem euglænderne og hollænderne udbrudte krig. Mellem Danmark og Holland var i 1649 afsluttet en traktat, hvorved de to stater skulde yde hinanden visse understøttelser i krigstilfælde. Af hensyn til den hollandske handel blev nu Flekkerøs befæst- ninger udvidede og satte istand til at modstaa et angreb fra engelsk side. Kastellet Fredriksholm— paa klippen lige udenfor havnen blev paabegyndt i l655 og 42 jernkanoner pegte med sine mundinger ud over seilløbet fra det nye kastel. Kastellet vedligeholdtes hele slutningen af aar-hundredet, og generalløitnant Chr. Gyldenløve, der i 1695 foretog en inspektionsreise i Norge, bragte yderligere udvidelser af Flekkerøens Værker i forslag. Fæstningen besøgtes af Fredrik IV, der inspi(:—erede vær- kerne 1ste juni l704, og endelig 1733 den 21de august af Kristian VI, som i et pompøst optog, fulgt af sin gemal- inde og moder og en storartet i baade og chalupper for- delt Svite, lagde til ved Fredriksholm, der «saluterede tre gange rundt». Allerede l672 havde man begyndt befæstningsarbeider ved Kristiansand, idet den bekjendte II F. Gylde)zlø1)e ved den tid skal have anlagt et gi-aastenstaarn. Ved de udvidelser, som de ved Kristiansand anlagte Værker efterhaanden erholdt, forsømtes lidt efter lidt Flekkerø befæst- ninger; men «en Officer og nogle mand» holdt dog til derude, indtil man i 1803 forlod kastellet. Fredriksholm blev søgt sprængt i luften af engelskmændene i 1807, men att-er bragt i forsvar-sstand i 1809—-ll, saaledes som før omta1t. “ I Mai-C—igen er et militært etablissement i forbindelse med Gleo(ld()ns befæstninger. Det er en oplagshavn med nybyg- ninger. “ Ved Flekkerø tol(lstat“ion, under gaarden Møvig i Flekkerø er toldbetjentbolig; her er desuden en stolpebod, en tømmer- bygning, en fjøsbygning, en stenbrygge med en udenfor liggende I110l0 opført i l865. Grundens udstrækning, iberegnet bryggen og moloen, udgjør 10582.5 m.2, hvoraf bebygget 32O.7 m.2 Eiendommen er antage- lig værd 4O(“)0 kr. ɔ Oddernes herreds matrikulskyld er 806.33 mark. Oddernes herred har ifølge den trykte matrikulfortegnelse