Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/132

Denne siden er ikke korrekturlest


OI)DI—IRNI—2S HERRED. I2I 5l gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matrikul- skyld havde en gjennemsnitsskyld af 15.81 mark. Ved udgangen af 1890 var Randøsund og Oddernes samlede 97 gaardsnummere delt i 742 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne ved folketællingen i 1891 var samleti 598 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 1.98 mark. 3 brug, af samlet skyld 6.61 mark, var vandfald og fiskeri eller lignende ubeboede skyldsatte brug. Ved udgangen af 1895 var —Oddernes herreds 51 gaards- nummere delt i 592 særskilt skyldsatte brug og ved udgangen af l900 var antallet af særskilt skyldsatte brug 765 med en gjennemsnitsskyld af l.O5 mark. . Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter de officielle statistiske beregninger for Odde thinglag, gjennemsnitlig for Tveid, Randøsund. 0ddernes og Vennesla herreder: i 189l-1895 3277 kr., 1893—l897 3271 kr., 1895—1899 2962 kr. Opgaver over husdyrho1d og udsæd fra folketællingen i 189l er nu ikke tilgjængelige — Efter den officielle statistik var de nævnte 598 selvstændig beboede brug i det daværende 0ddernes herred inddelt efter deres matrikulskyld: 20O brug med matrikulskyld indtil O.5O mark, 94 brug med matrikulskyld fra O.51 til l mark, l88 brug med matrikulskyld fra 1.01 til mark, 67 brug med matrikul- skyld fra 3.01 til 5 mark, 37 brug medfmatrikulskyld fra 5.01 til l0 mark, 7 brug med matrikulskyld fra 10.01 til 2O mark og 5 brug med matrikulskyld fra 20.0l til 50 skyldmark. Ifølge opgaver til det ved sidste folketælling i l9OO til personlisterne bundne jordbrugskema er de ved udgangen af l90O i 0ddernes herred særskilt skyldsatte 765 brug samlede i -l4O selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 1.82 mark. Klassevis inddelt efter disse opgaver havde: 149 brug en matrikulskyld indtil O.2O mark, 45 brug en matrikulskyld fra 0.21 til O.50 mark, 57 brug en matrikulskyld fra 0.51 til l mark, ll8 brug en matrikulskyld fra l.Ol til 3 mark, 39 brug en matrikulskyld fra 3.01 til 5 mark, 2O brug en matrikulskyld fra 5.01 til 1O mark, 7 brug en matrikulskyld fra 10.0l til 20 mark, 5 brug en matrikulskyld fra 20.01 til 4O mark. Opgaverne over udsæd og husdyrhold m. m. er fra de til personlisterne ved folketællingen i 1900 b11ndne jordbrugs- skematiske opgaven i Oddernes præstegaard har ikke været gjenstand for reduktion S