Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/133

Denne siden er ikke korrekturlest


I22 LISTER OG MANDALS AMT. efter lov af 19de juni l882. En flerhed af hustomter (med have) er bortfæstet og ligesaa et jordstykke paa 87.8 maal, hvoraf svares i aarlig leie 8OO kr., til udvidelse af eksercerpladsen Giml(—- moen. Gaarden har en skyld af ll.20 mark. Iudmarkens flade- indhold er opgivet til 10 ha., skogen (udmarken) indeholder 42 ha. skogmark og 15 ha. uproduktivt. Skogen bestaar af furu og ek. Efter sognepræstens skematiske forklaring af 1891 havde gaarden følgende besætning: I hest, 8 kjør og 2 faar, samt gjen- nemsnitlig avling: 20 hl. havre, 6 hl. hvede, 5 hl. byg og 7O bl. poteter. . Udsæd i 190O var: 5 hl. havre, l2 bl. poteter, 5 kg. græsfrø. Areal af have 23 ar, deraf 9 ar til kjøkkenhavevækster, 6O frugttræer. Husdyrhold i 19O0 var: 2 heste, 9 stor-fæ. l3 høns. 3dje december 1900 var der 1 l-spændt 4—hjulet arbeids- vogn, l 2—hjulet arbeidskjærre, l slaa— og meiemaskine. Til præstegaarden hører 6 husmandspladse med jord (arbeids- pligtige husmænd) og 3 andre husmandspladse, med tilsammen udsæd: 9.G bl. poteter, 20 ar have, hvoraf 5.5 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster, 48 frugttræer. HuSdyrhold tilsammen ti Svin og 21 høns. De større gaarde i herredet er: IØos, skrives almindelig ])’os, af skyld mark. Udsæd: 3.6 hl. havre, 25 hl. poteter. 12 ar have, hvoraf 7 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster, 4O frugttræer. Husdyrhold: 3 heste, 2 storfæ, 58 høns, 7 bikuber. 3dje december l9OO havdes her 4 2— hjulede arbeidskjærrer, l slaa— og meiemaskine og l saamaskine. Kongsgaar(l, øm“e, og .l[arienlys-t, tilsammen af skyld 30.48 mark. U(lsæd: 8 hl. hvede, 3 hl. byg, 2O hl. havre, 5 hl. havre til grøn- foder, 12 hl. poteter, 9O ar til gulerødder, l0 ar til kaalrabi, l2O ar til andre rodfrugter, 1O() kg. græsfrø. 12O ar til have, deraf 60 ar til kjøkkenhavevækster, 97 frugttræer. Husdyrhold: ti heste, 23 storfæ, l svin, 4O høns, 3 ænder. 3dje december 1900 havdes her l 2—spændt 4—hjulet og 4 l-spændte 4—hjulede arbeids- vogne, 4 2—hjulede arbeidskjærrer og 2 slaa— og meiemaskiner. Kongsgaar(l, nedre, med Valhalla, tilsammen af skyld 37.53 mark. Udsæd: 6.3 bl. hvede, 24 hl. havre, 3.2 bl. havre til grøn- foder, 14 bl. poteter, l5O ar til gulerødder, 1O ar til kaalrabi, 12O kg. græsfrø. 150 ar have, deraf 130 ar anvendt til kjøkken- havevækster, lO0 frugttræer. Husdyrhold: 6 heste, 33 storfæ, 2 svin, 54 høns og 4 ænder. 3dje december l9O0 havdes her 1 2—spændt og 2 l-spændte 4—hjulede arbeidsvogne, 2 2—hjulede arbeidskjærrer, 2 slaa— og meiemaskiner og 1 saamaskine. I 1637 bestemtes, at der skulde opføres en bolig for lens- herren nær fæstningen Kristiansø, og gaarden Møklestue, som var avlsgaard for lenets befalingsmænd,lvar udseet til byggeplads.