Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/141

Denne siden er ikke korrekturlest


]30 LlSTER OG MANDALS AMT. bø præstegjeld blev fraskilt 1814 efter reskript af 1ste november 1805, og Søgne præstegjeld blev fraskilt 10de juli 1604. Oddernes præstegjeld havde i det 16de aarhundrede 6 sogne: Oddernes, Øvrebø, Vennesla, Hægeland, Søgne og Greipstad. Ved reskript af 24de januar 1672 blev Oddernes anneks til Kristiansand, og præstegaarden tillagdes magistraten i denne by. Sognepræsten i Kristiansand skulde holde en kapellan til be- tjening af annekserne. Ved reskript af 27de april 1704 udskiltes imidlertid igjen Oddernes, Øvrebø, Vennesla og Hægeland som eget præstegjeld, og præstegaarden tillagdes igjen kaldet. Legater. Simon Strømmes enkes legat. Ingeborg G2mdersdatter, enke efter Simon Strømme, gav 26de august 1862 20O spd. «til undervisning og opdragelse af fattige børn i Oddernes sogn eller som bidrag til dette øiemed», saaledes at af renterne forbruges halvdelen, den anden halvdel oplægges for ved rentes renter at danne en forøgelse af kapitalen. Naar den samlede kapital ved renter og rentes renter er vokset til 500 spd., kan de fulde renter forbruges, hvis bestyrelsen ikke finder, at kapitalen yderligere bør forøges. Jernbanen fra Kristiansand til Byglandsfjord gaar ennem herredet (bind I, pag. 504). I Oddernes herred er holdepladsen K1:erm-ol(Ien og Stationen Mosby. Hovedveie. Den vestlandske hoved1—ei kommer fra Tveid ind i Oddernes herred ved Gilsvatns nordende og er herfra til Kri- stiansand iaarene 1869—7O omlagt som chaussee, med kjørebredde 3.8 og 4.4 m., paa kostbarere steder indskrænket til 2.5 m; største stigning er 1:2O. Veien føres ind til Kristiansand over 0ttra over broen Th“ygeson’s minde, hvis østre del bestaar af træ med 1l gamle spænd, hvilende paa pæleaag, af samlet længde 60 m., medens vestre del efter at være bortrevet af flom i 1879 blev ombygget af jern paa skruepillarer, med 2 parabelspænd à 32.7 m. nærmest bysiden, l bevægelig vi“ppebro a 1O.8 m. midt i løbet og en pladebro à 8.1 m. østenfor samme. Broen, der for de ubevægelige spænds vedkommende er forsynet med for- tauge paa begge sider af kjørebanen, vedligeholdes halvt for amtets og halvt for byens regning. Hovedveiens 1ængde østenfor Kristiansand udgjør 7.8 km. Fra Kristiansand vestover til herredsgrændsen mod Søgue og Greipsta(l er veieni 1876—80 omlagt som chaussee med kjøre- bred(le 3.8 a 4.4 m. og største stigning l: 16 i vestlig og 1:20 i østlig retning. Indtil HaneÞvigen, paa hvilket stykke veien dog