Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/143

Denne siden er ikke korrekturlest


132 L1STER OG 1uANDA1.s AMT. W banens anlæg endog blevet forværrede, idet dampskibsfarten paa 0ttra ved den anledning ophørte. De rodelagte bygdeveie er følgende: 1. Fra den vestlandske hovedvei ved Eide bro, 6 km. østenfor Kristiansand, om Greppestøl til Gil paa søndre side af G“ilsvafn, omlagt i 1894 med 2.5 m.s bredde, største stigning 1:8 og længde ca. 2.1 m. R 2. Fra hovedveien ved Øvre Kongsgaard, 3 km. østenfor Kri- stiansand, til Vige ved Tovdalsfjorden, hvor færgested findes over til Tors-vig i Randøsund (cfr. bygdevei nr l i sidstnævnte herred). Ved stærk sydlig vind er dog færgestedet vanskeligt at pas- sere med hest og benyttes heller ikke meget. Vigeveien er af ældre datum med 3.0 å 3.5 m.s bredde, største stigning l: 7.5 og længde l km. 3. Fra hovedveien ved Tobienborg til Nedre K(mgsgaard ved Tovdalsfjorden, ældre, forholdsvis flad privat vei af 3.5 m.s bredde, hvilken i l899 er optaget som rodelagt. Længde 1.2 km. 4. Fra Lahellekleven nær den østre bygrændse i sydøstlig ret- ning til Kuholmen, anlagt i 1894 med bredde 3.2 m. og største stiguing l:l2. Siden veiens anlæg har der langs en del af samme udviklet sig en fuldstændig bymæssig bebyggelse. Længden er ca. l.3 km. 5. Fra den østre bygrændse ved Lahelle nordover langs 0ttras østside til Egstø, lige overfor Eg sindssygeasyl paa vestsiden. Fra Egstø fortsætter privat kjørevei til gaarden Sødal. Den rodelagte vei til Egstø er saagodtsom uden stigning, har en bredde af 3.5 m. og længde 1.6 km.; bebyggelsen langs veien er overveiende villamæssig. e 6. Fra Hanevigen noget udenfor den vestlige bygrændse, gjen- nem Vaajebygden til Møvig ved Flekkerøsundet (Indre Flekkerø- veien), ældre, temmelig bakket vei af 3 a 3.8 m.s bredde, paa hvis indre del der dog i tidens løb er foretaget forskjellige for- bedringer. Paa den ytre, mindre befærdede del forekommer endnu stigninger af l:8 og derover. Længden er 6 km. 7. Ytre Flekkerøvei paa selve Flekkerøen fører fra Berge ved Flekkerøsundet om Mebø og Lindebø til Skaalevig paa øens ud- side. Veien er bakket med kun 2 m.s bredde og benyttes væ- sentlig som gangvei. Længden, iberegnet forskjellige smaa rodelagte biveie, udgjør 5.4 km. 8. Am“ebækveien fra Setesdalsveien ved Augland, lidt søndenfor Mosby, i vestlig retning op til gaarden .4urebæk, hvorfra private kjøreveie fører videre til forskjellige gaarde inden Oddernes og Greipsta(l; over Rypestøl fører saaledes en nogenlunde god gaardvei til grændsen af Søgne og Greipstad herreder, hvorfra rodelagt bygde- vei (nr. 3 i sidstnævnte herred) fører ned til Nodeland og danner en