Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/148

Denne siden er ikke korrekturlest


. vENNEs1.A HEHBEo. 137 1890. 1900. Faar . . 254 94 Gjeter . . 11 4 Svin . . 8 54 Høns . . 411 . 945 jEnder . . — 13 Bikuber ....... 28 67 Da der er høie me1kepriser i herredet, kjøbes dyr, der melker godt; dog opdrættes ikke saa lidet; racen er blandet, særlig holdes dog lyngdals— og telemarkskvæg. Rene racedyr er sjeldne. Der sælges lidet husdyr, kun en del hornkvæg. Der kjøbes heste for bygdens forsyning. Svinehold er tiltaget noget. Der sælges lidet kjød og flesk. Melkeproduktionen er tiltaget, og Salg af melk, især til by eller fabrik, er af megen betydning Noget Smør sælges. Vennesla meieri begyndte i 1897. I 19O0 blev indveiet 5O 352 kg. melk, hvoraf blev produceret 1556 kg. smør. Der benyttedes skummemaskine, og damp anvendtes som drivkraft. Meieriet sluttede driften 31te juli l900. Skogen er væksterlig og bestaar af furu og gran blandet med ek, birk og asp. Ellers vokser i herredet løn, ask, or, lind, rogn; barlind, ener, heg, vier, hassel. I senere aar er plantet endel lærketræer og bøk. Dalføret i Vennesla gjennemstrømmes indtil amtsgrændsen af Toridalselven. Det er en del af det store skogopland, der Ieverer last til flødning i dette vasdrag. De øvrige dele af dette opland tilhører Nedenes amt. Vennesla synes at være bestemt for skogbrug; jordsmonnet egner sig vel, og den lune beliggenl1ed tjener til yderligere at befordre skogens trivsel. Aaserne til begge sider af dalen naar ikke nogen synderlig bøide, men løber regelmæssig og danner saaledes et nogenlunde skarpt udpræget dalføre. I den nedre del af samme er furu- skogen stærkt medtaget og fjeldsiderne i regelen kun beklædte med løvskog Ovenfor det store Vigeland brug er først langs dal- siderne furuskoge af nogen betydning. Vækstforholdene er ulige gnnstigere langs Vestsiden af dalen. Paa denne side elven stræk- ker sig ogsaa langs samme en betydelig mostrækning, maaske den største i sit slags langs hele vasdraget; den er bevokset med god skog. Venneslafjordens omgivelser er vel fremdeles skogklædte, men her er dog ingen skog af synderlig betydning.