Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/149

Denne siden er ikke korrekturlest


138 1.1sTEB 0G 1uAN1)A1.s AMT. Ved den nordlige ende af Venneslafjorden udmunder i Tori- dalselven en bie1v til denne, Eigelandselven, der gjennemløber en liden tverdal, som har havt god skog af furu, gran og ek i blanding. Langs Rugelvens vasdrag, der ogsaa her munder ud i Tori- dalselven, er ogsaa skog; de fleste skogs er stærkt huggede. Eken er mindre hyppig udbredt. De bedste skoggaarde i herredet er: Vigeland, Heisel, Moseid]“ord, Mose“id, Vmnesla, Aamdal og Eigelmid. Der leveres noget sagtømmer og anden større rundlast og smaatømmer (props og lignende); herredet behøver ikke at kjøbe bygningstømmer. Middelprisen i 190O pr. tylvt bygningstøn;mer var 35 øre pr. kubikfod. — Salg af brændeved er af nogen betydning Middelprisen i 19O0 pr. meterfavn brændeved var: 14 kr. for birk, 10 kr. for or, kr. 12.5O for furu og l2 kr. for gran. Skogen eies væsentlig af bygdens indvaanere. Der er nogen snaumark skikket til skogkultur. Om de fornemste «Eghe Skoffue» i Vennesla skriver Palle Rosenkrantz og Stene Villumsen i 163—1: Vendislc:ff, middelmaadig god ek. Ek-eland(3), stor, god, grov skog. Driven(es, middelmaadig. Wigeland, temmeligt tømmer til middelmaadig skibsbygning. Kvaresten, en skjøn ung Skog. Omdal, en ringe del ekeskog. R—agenes, en ringe del eketømmer. Myrerne mellem heierne tjener tildels som slaatteland. Mange af dem er til sine tider vanskelig farbare, og i regnfulde somre hænder det. at en og anden slaat ikke benyttes, fordi myrerne er for bløde. Endel myrer kan afgrøftes. De største myrer er paa heierne vest for Ottra. De ligger saa langt tilskogs fra vei og andre samfærdselsmidler, at det neppe vil lønne sig at dyrke dem. En hel del turde være skikket for skogplantning. Der er nogle torvmyrer, men de benyttes ikke. Der er faa multemyrer, og multer sælges ikke. I Vennesla er der 8 industrielle anlæg med 238 ar- beidere og l6 motorer paa tilsammen 2979 hestekræfter.

W mi . D m D nnd . .— .— E D . W S I t p M to Motom1—net E arbeiIdIgs:3yrke. oan1i:lr?es l l Sagl)rug .... . . V 69 1 p 50 1 papirfabrik . . . . 115 l O 600 1 træsliberi . . . . P ÖO— W 8 l 2325 l meieri . . . . l 4, 1 ɔ 4